wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen (uittreksel)

Artikel 108. De ter uitvoering van de belastingwetten genomen besluiten beschikken alleen voor het toekomende; zij hebben geen terugwerkende kracht, behoudens uitdrukkelijke afwijking in de wet bepaald.

Art. 109. Telkens wanneer een belastingsadministratie aan een belastingplichtige een bericht zendt, waarbij hem een administratieve boete wordt opgelegd, vermeldt dit bericht de feiten die de overtreding opleveren en de verwijzing naar de toegepaste wet- of verordeningsteksten, en geeft de motieven op die gediend hebben om het bedrag van de boete vast te stellen.