aansprakelijkheid | adoptie | alimentatie | beroepsverenigingen | burgerlijk wetboek | contracten op lange termijn | donor | erfpacht | erfrecht | gebrek | geesteszieken | huur | internationaal privaatrecht | jeugdbescherming & jeugdbijstand | namen | pacht | testament | verbintenissenen | verenigingen zonder winstoogmerk | vervreemdbaarheid | voortplanting | vruchtgebruik | wederzijdse erkenning maatregelen en titels | wetboek van vennootschappen en verenigingen | wettelijke rentevoet | woningbouw

AANSPRAKELIJKHEID

 • wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schade

 • wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater

 • wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie

 • wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken

 • wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen

 • wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

 • wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval

  ADOPTIE

  BELGIË

  zie: burgerlijk wetboek, boek I, titel VIII

 • wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie

  VLAANDEREN

 • decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

 • decreet van 3 juli 2015 houdende regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen (decreet Binnenlandse Adoptie van 3 juli 2015)

 • decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

  ALIMENTATIE

 • wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de fod financiën

  BEROEPSVERENIGINGEN

  zie: wetboek van vennootschappen en verenigingen

  BURGERLIJK WETBOEK

 • OUD BURGERLIJK WETBOEK (21 maart 1804)

  inleidende titel - bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen & boek I - personen (art. 1-502)

  boek III - op welke wijze eigendom verkregen wordt
  titel III - contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen, titel IV - verbintenissen buiten overeenkomst, titel IVbis - vergoeding van de schade door abnormalen veroorzaakt, titel V - huwelijksvermogensstelstels, titel Vbis - wettelijke samenwoning (art. 1101-1479)
  titel VI - koop, titel VII - ruil, titel VIII - huur, titel X - lening, titel XI - bewaargeving en sekwester, titel XII - kanscontracten & titel XIII - lastgeving (art. 1582-2010)
  titel VIbis - overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (art. 1701/1-1701/19)
  titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 - regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder [Woninghuurwet]
  titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2bis - regels betreffende de handelshuur in het bijzonder
  titel XIV - borgtocht, titel XV - dading, titel XVII - inpandgeving & titel XX - verjaring (art. 2011-2281)
  titel XVIII - voorrechten en hypotheken

 • wet van 4 januari 1960 tot interpretatie van artikel 918 van het burgerlijk wetboek (tekst niet beschikbaar)

 • wet van 13 december 2015 tot opheffing van de wet van 14 juli 1966 betreffende sommige buiten het rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand

 • BURGERLIJK WETBOEK (wet van 13 april 2019)
  (slechts gedeeltelijk gerealiseerd, zie infopagina; gedifferentieerde inwerkingtreding, zie reflex)

  boek 1 - algemene bepalingen
  boek 2 - personen, familie en relatievermogensrecht
          titel 3 - relatievermogensrecht
  boek 3 - goederen
  boek 4 - nalatenschappen, schenkingen en testamenten
  boek 5 - verbintenissen
  boek 6 - buitencontractuele aansprakelijkheid
  boek 7 - bijzondere overeenkomsten
  boek 8 - bewijs
  boek 9 - zekerheden
  boek 10 - verjaring

 • koninklijk besluit van 23 juni 2022 houdende het beheer van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister

 • wet van 26 december 2022 houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het burgerlijk wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand

  CONTRACTEN OP LANGE TERMIJN

 • wet van 15 juni 1955 betreffende zekere contracten op lange termijn

  DONOR

  zie ook: voortplanting

 • wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

  ERFPACHT

 • wet van 14 mei 1955 betreffende de erfpachten

  ERFRECHT

  EUROPA

 • verordening (EU) nr. 650/2012 van het europees parlement en de raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een europese erfrechtverklaring

  BELGIË

  zie: burgerlijk wetboek, boek III, titel I

  GEBREK

 • wet van 25 augustus 1885 houdende herziening van de wetgeving inzake koopvernietigende gebreken (tekst niet beschikbaar)

  GEESTESZIEKEN

 • wet van 26 juni 1990 inzake de bescherming opgelegd aan een persoon met een psychiatrische aandoening

  HUUR

  EUROPA

 • verordening (EU) nr. 2024/1028 van het europees parlement en de raad van 11 april 2024 betreffende het verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot diensten voor kortetermijnverhuur van accommodatie en tot wijziging van verordening (EU) 2018/1724

  BELGIË

  zie ook: burgerlijk wetboek, boek III, titel VIII

 • wet van 22 december 1951 waarbij het toepassingsgebied van de wetgeving houdende uitzonderingsbepalingen in zake huishuur wordt uitgebreid tot sommige categorieën van handelshuurovereenkomsten betreffende onroerende goederen met gering inkomen

 • wetten houdende uitzonderingsbepallingen in zake huishuur, gecoördineerd op 5 september 1955 (tekst niet beschikbaar)

 • wet van 29 januari 1964 tot bescherming van de huurprijs der bescheiden woongelegenheden

 • wet van 22 december 1989 op de bescherming van de gezinswoning

  VLAANDEREN

 • decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht

 • decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan [Vlaamse Woninghuurdecreet]

 • decreet van 3 oktober 2022 tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten

  INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

 • wetboek van internationaal privaatrecht

  JEUGDBESCHERMING & JEUGDBIJSTAND

  zie ook: jeugddelinquentierecht

 • wet van 15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd

 • wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

 • decreet van 3 juni 2022 houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het wetboek van strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers

  NAMEN

 • wet van 6 fructidor an II (23 augustus 1794) "portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance" (geen officiële nederlandse tekst)

  PACHT

 • decreet van 13 oktober 2023 tot bepaling van de specifieke regels over de pacht

  TESTAMENT

 • wet van 2 februari 1983 tot invoering van een testament in de internationale vorm en tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het testament

  VERBINTENISSEN

 • verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ondertekend op 19 juni 1980 (verdrag van rome)

 • verordening (EG) nr. 593/2008 van het europees parlement en de raad van de europese unie van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (rome I)

 • verordening (EG) nr. 864/2007 van het europees parlement en de raad van de europese unie van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (rome II)

  VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK

  zie: wetboek van vennootschappen en verenigingen

  VERVREEMDBAARHEID

 • wet van 3 juli 2022 tot erkenning van de vervreemdbaarheid van de goederen die verband houden met het koloniale verleden van de belgische staat en tot vaststelling van een juridisch kader voor hun restitutie en teruggave

  VOORTPLANTING

 • wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten

  VRUCHTGEBRUIK

  zie ook: burgerlijk wetboek, boek 3, titel 6

 • ministerieel besluit van 1 juli 2023 tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 4.64, §§ 3 en 5, van het burgerlijk wetboek

  WEDERZIJDSE ERKENNING MAATREGELEN EN TITELS

 • verordening (EU) nr. 805/2004 van het Europees parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen

 • verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

  WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

 • wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019

 • koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

 • koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen [Belgische corporate governance code 2020]

 • wet van 17 mei 2019 tot het verbieden van een beroep op managementsvennootschappen door overheidsbestuurders

 • wet van 4 mei 2023 betreffende het centraal register van bestuursverboden

 • wet van 3 mei 2024 houdende instelling van een nationale raad voor de coöperatie en de sociale onderneming

  WETTELIJKE RENTEVOET

 • wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest

  WONINGBOUW

 • wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen [wet Breyne]