algemeen | ambassades & consulaten | antarctica | archief | armoedebestrijding | begraafplaatsen & lijkbezorging | begroting & comptabiliteit | bevolkingsregisters & identificatie | bewaking | bos | bouw | brandveiligheid | brownfields | civiele veiligheid | cultuur | defensie | deposito- & consignatiekas | dienstenintegratoren | dieren & planten | domeingoederen | duurzame ontwikkeling | elektronische communicatie & digitale diensten | energie | erediensten, morele dienstverlening, kerkfabrieken & crematoria | erfgoed | federale wetenschappelijke instellingen | film | formele motivering | gemeenten | geografie | gezin & gezinsbijslagen | gezondheid | grensbewaking | grind | grond- en pandenbeleid | havens | hinder | inburgering & integratie | jacht | jeugd | kabels & leidingen | kinderopvang | klokkenluiders | leefmilieu & klimaat | leegstand | lokaal bestuur | luchtverkeer | mediadiensten | militairen | natuurlijke rijkdommen | natuurrampen | noodoproepen | notarisambt | ocmw | onderscheidingen | onderwijs | onteigening | ontwikkelingssamenwerking  | openbaar ambt | openbare instellingen | open data & hergebruik van overheidsinformatie | ouderen | overheidsopdrachten & concessies | overheidspensioenen | personenen met een visuele handicap | polders | politie | postdienst | provincies | raad van state | ramp | rode kruis | ruimte | samenlevingsdienst | scheepvaart | sekten | socio-economische structuren | spoorverkeer | sport | springstoffen | statistiek | talen | tijd | toegankelijkheid | vastgoed | veiligheid & veiligheidsdiensten | veiligheid van producten en diensten | veld | vervoer | visserij | vlaamse gemeenschap | vlaamse gemeenschapscommissie | vreemdelingen | vrijwilligerswerk | wapens | wateringen | wegen | wegverkeer & verkeersveiligheid | welzijn | wetenschap & innovatie | wonen | woonzorg | zee | zeehavens

ALGEMEEN

 • wet van 2 mei 2019 betreffende de verandering van de vermelding "uit de echt gescheiden" en "weduwnaar/ weduwe" in de administratieve akten

  AMBASSADES & CONSULATEN

 • consulair wetboek

  ANTARCTICA

 • wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op antarctica onder de rechtsbevoegdheid van belgiŰ

  ARCHIEF

  zie ook: erfgoed

 • decreet van 4-7-12 september 1790 "relatif aux archives nationales" (tekst niet beschikbaar)

 • decreet van 10-12 oktober 1792 "relatif aux archives de l'Etat" (tekst niet beschikbaar)

 • decreet van 7 messidor jaar II (25 juni 1794) "concernant l'organisation des archives Útablies auprŔs de la reprÚsentation nationale" (tekst niet beschikbaar)

 • wet van 5 brumaire jaar V (26 oktober 1796) "concernant l'organisation des archives Útablies auprŔs de la reprÚsentation nationale" (tekst niet beschikbaar)

 • archiefwet van 24 juni 1955

 • wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de koninklijke bibliotheek van belgiŰ

 • wet van 21 maart 2023 teneinde toegang te verstrekken tot de archieven, met het oog op het opnieuw samenstellen van gezinnen waarvan de leden tot een scheiding werden gedwongen

  ARMOEDEBESTRIJDING

 • decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding

  BEGRAAFPLAATSEN & LIJKBEZORGING

  INTERNATIONAAL

 • overeenkomst tussen de regering van het koninkrijk belgiŰ, de regering van de vlaamse gemeenschap, de regering van de franse gemeenschap, de regering van de duitstalige gemeenschap, de regering van het vlaamse gewest, de regering van het waalse gewest, de regering van het brussels hoofdstedelijk gewest en de regering van de franse republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te parijs op 9 maart 2020

  VLAANDEREN

 • wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

 • decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

  BEGROTING & COMPTABILITEIT

  zie ook: grondrecht, gemeenschappen & gewesten (wet van 16 mei 2003)

  EUROPA

 • verordening (EU) nr. 549/2013 van het europees parlement en de raad van 21 mei 2013 betreffende het europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de europese unie

  BELGI╦

 • wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het rekenhof

 • koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaring af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen

 • wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de staat en de provinciŰn

 • organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen

 • wetten op de rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991

 • koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal korps van de inspectie van financiŰn

 • wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat

 • koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole

  VLAANDEREN

 • vlaamse codex overheidsfinanciŰn van 29 maart 2019 [Vlaamse Codex OverheidsfinanciŰn van 29 maart 2019]

 • besluit van de vlaamse regering van 17 mei 2019 ter uitvoering van de vlaamse codex overheidsfinanciŰn van 29 maart 2019 [Besluit Vlaamse Codex OverheidsfinanciŰn van 17 mei 2019]

  BEVOLKINGSREGISTERS & IDENTIFICATIE

  EUROPA

 • verordening (EU) nr. 910/2014 van het europees parlement en de raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG

 • verordening (EU) 2019/1157 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen

  BELGI╦

 • wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen

 • wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten

 • koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten

 • wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de belgische paspoorten en reisdocumenten

 • wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie

 • wet van 15 december 2022 betreffende de toegang tot het rijksregister van de natuurlijke personen en het gebruik van het identificatienummer van het rijksregister voor het uitvoeren van de personeels- en loonadministratie van openbare overheden en instellingen

  BEWAKING

 • wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

  BOS

 • boswetboek van 19 december 1854

 • bosdecreet van 13 juni 1990

  BOUW

  EUROPA

 • verordening (EU) nr. 305/2011 van het europees parlement en de raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van richtlijn 89/106/EEG van de raad

  BELGI╦

 • wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de verordening (EU) nr. 305/2011 van het europees parlement en de raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van richtlijn 89/106/EEG van de raad, en tot opheffing van diverse bepalingen

  BRANDVEILIGHEID

 • wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

  BROWNFIELDS

 • decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten

 • besluit van de vlaamse regering van 19 juli 2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een brownfieldproject

  CIVIELE VEILIGHEID

  EUROPA

 • besluit nr. 1313/2013/EU van het europees parlement en de raad van 17 december 2013 betreffende een uniemechanisme voor civiele bescherming

  BELGI╦

 • wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming + koninklijk besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een co÷rdinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen

 • wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

  CULTUUR

  EUROPA

 • verordening (EU) 2019/880 van het europees parlement en de raad van 17 april 2019 betreffende het binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen

  BELGI╦

 • wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse staten zijn gebracht

 • samenwerkingsakkoord van 25 juni 2018 tussen de federale staat, de franse gemeenschap en de vlaamse gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek

  VLAANDEREN

 • decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

 • decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport [Participatiedecreet]

 • decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid

 • decreet van 20 december 2013 betreffende de cultuurprijzen van de vlaamse gemeenschap

 • decreet van 23 december 2016 houdende invoering van een gereglementeerde boekenprijs

 • decreet van 15 juni 2018 betreffende de bovenlokale cultuurwerking [Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018]

 • decreet van 12 oktober 2018 betreffende de koninklijke academie voor nederlandse taal en letteren

 • decreet van 1 maart 2019 houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de vlaamse gemeenschap of het vlaamse gewest behoren

 • decreet van 1 maart 2019 houdende een circusbeleid [Circusdecreet van 1 maart 2019]

 • decreet van 23 april 2021 over de ondersteuning van de professionele kunsten [Kunstendecreet van 23 april 2021]

 • decreet van 21 januari 2022 tot invoering van een waarborg bij inkomende bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen [Indemniteitsdecreet van 21 januari 2022]

 • decreet van 10 maart 2023 over de subsidiŰring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

 • decreet van 23 juni 2023 tot structurele subsidiŰring van kernorganisaties om de digitale transformatie van de cultuursector aan te sturen

 • decreet van 8 maart 2024 over de ondersteuning van de amateurkunsten [Amateurkunstendecreet van 8 maart 2024]

 • decreet van 29 maart 2024 over e-boeken en bijbehorende software

 • decreet van 8 maart 2024 over de bovenlokale cultuurwerking [Bovenlokaalcultuurdecreet van 8 maart 2024]

  DEFENSIE

  EUROPA

 • verordening (EU) 2023/2418 van het europees parlement en de raad van 18 oktober 2023 tot vaststelling van een instrument voor de versterking van de europese defensie-industrie door middel van gemeenschappelijke aanbestedingen (EDIRPA)

  BELGI╦

  zie ook: militairen

  DEPOSITO- & CONSIGNATIEKAS

 • wet van 11 juli 2018 op de deposito- en consignatiekas

  DIENSTENINTEGRATOREN

  BELGI╦

 • wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator

  VLAANDEREN

 • decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een vlaamse dienstenintegrator

  DIEREN & PLANTEN

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 338/97 van de raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantesoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

 • verordening (EG) nr. 1/2005 van de raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van verordening (EG) nr. 1255/97

 • verordening (EG) nr. 1007/2009 van het europees parlement en de raad van 16 september 2009 betreffende de handel in zeehondenproducten

 • verordening (EG) nr. 576/2013 van het europees parlement en de raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciŰle verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van verordening (EG) nr. 998/2003

 • verordening (EU) 2016/429 van het europees parlement en de raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid [diergezondheidswetgeving]

 • verordening (EU) 2016/2031 van het europees parlement en de raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het europees parlement en de raad en tot intrekking van de richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de raad

 • verordening (EU) 2019/4 van het europees parlement en de raad van 11 december 2018 betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders, tot wijziging van verordening (EG) nr. 183/2005 van het europees parlement en de raad en tot intrekking van richtlijn 90/167/EEG van de raad

 • verordening (EU) 2023/2419 van het europees parlement en de raad van 18 oktober 2023 betreffende de etikettering van biologisch voeder voor gezelschapsdieren

  BELGI╦

 • wet van 24 juli 1923 ter bescherming van de militaire duiven en ter beteugeling van het aanwenden van duiven voor bespieding

 • wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren

 • wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige produkten schadelijke organismen

 • wet van 21 juni 1983 betreffende gemedicineerde diervoeders

 • wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of produktie-stimulerende werking

 • wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

 • dierengezondheidswet van 24 maart 1987

 • wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten

 • wet van 19 april 2014 betreffende de handel in zeehondenproducten

 • samenwerkingsakkoord van 5 januari 2021 tussen de ministers van landbouw van de federale staat en de gewesten inzake de verdeling van opdrachten voor de toepassing van de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten

  VLAANDEREN

 • wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

 • decreet van 28 maart 2014 betreffende de preventie-, surveillance en bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren [Wildedierenziektedecreet van 28 maart 2014]

  DOMEINGOEDEREN

 • decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het vlaamse gewest [GIPOD-decreet van 4 april 2014]

 • decreet van 8 maart 2024 over het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten

  DUURZAME ONTWIKKELING

  BELGI╦

 • wet van 5 mei 1997 betreffende de co÷rdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling

  VLAANDEREN

 • decreet van 18 juli 2008 ter bevordering van duurzame ontwikkeling

  ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE & DIGITALE DIENSTEN

  zie ook: mediadiensten

  INTERNATIONAAL

 • statuut en verdrag van de internationale unie voor telecommunicatie (ITU) (genŔve, 22 december 1992)

  EUROPA

 • richtlijn 2002/58/EG van het europees parlement en de raad van de europese unie van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie [richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie] + verordening (EU) 2021/1232 van het europees parlement en de raad van 14 juli 2021 betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van richtlijn 2002/58/EG ten aanzien van het gebruik van technologieŰn door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen

 • richtlijn 2002/77/EG van de commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten

 • verordening (EU) 2015/2120 van het europees parlement en de raad van 25 november 2015 tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang en tot wijziging van richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten en verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de unie

 • verordening (EU) 2018/1971 van het europees parlement en de raad van 11 december 2018 tot instelling van het orgaan van europese regulerende instanties voor elektronische communicatie (berec) en het bureau voor ondersteuning van berec (berec-bureau), tot wijziging van verordening (EU) 2015/2120 en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1211/2009

 • richtlijn (EU) 2018/1972 van het europees parlement en de raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie

 • verordening (EU) 2019/881 van het europees parlement en de raad van 17 april 2019 inzake Enisa (het agentschap van de europese unie voor cyberbeveiliging), en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot intrekking van verordening (EU) nr. 526/2013 (de cyberbeveiligingsverordening)

 • verordening (EU) 2021/784 van het europees parlement en de raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud

 • verordening (EU) nr. 2022/612 van het europees parlement en de raad van 6 april 2022 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de unie

 • verordening (EU) nr. 2022/1925 van het europees parlement en de raad van van 14 september 2022 over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector, en tot wijziging van richtlijnen (EU) 2019/1937 en (EU) 2020/1828 (digitalemarktenverordening)

 • verordening (EU) nr. 2022/2065 van het europees parlement en de raad van van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van richtlijn 2000/31/EG (digitaledienstenverordening)

  BELGI╦

 • wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de belgische post- en telecommunicatiesector

 • wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector

 • wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

 • samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, de franstalige gemeenschap en de duitstalige gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie

 • wet van 20 juli 2022 inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot aanwijzing van een nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit

 • samenwerkingsakkoord van 3 mei 2024 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap en de duitstalige gemeenschap inzake de geco÷rdineerde gedeeltelijke tenuitvoerlegging van verordening (EU) 2022/2065 van het europees parlement en de raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van richtlijn 2000/31/EG (digitaledienstenverordening)

  ENERGIE

  zie: handels & economisch recht

  EREDIENSTEN, MORELE DIENSTVERLENING, KERKFABRIEKEN & CREMATORIA

  BELGI╦

 • keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken

 • wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten

 • wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten

 • samenwerkingsakkoord van 17 juli 2017 tussen het brusselse hoofdstedelijke gewest, het vlaamse gewest, het waalse gewest en de duitstalige gemeenschap betreffende de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, waarvan de gebiedsomschrijving het grondgebied van meer dan één gewest bestrijkt

  VLAANDEREN

 • decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŰle organisatie en werking van de erkende erediensten

 • decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria

 • decreet van 22 oktober 2021 tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŰle organisatie en werking van de erkende erediensten [Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021]

  ERFGOED

  BELGI╦

 • wet van 23 april 2021 tot implementatie van het unesco-verdrag van 2 november 2001 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water en de bescherming van waardevolle wrakken

  VLAANDEREN

 • wet van 12 augustus 1911 tot het behoud van de schoonheid der landschappen

 • decreet van 18 mei 1999 houdende bevordering van het onderhoud van het niet-beschermd onroerend klein historisch erfgoed

 • decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed

 • decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang

 • decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed [Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013]

 • decreet van 23 december 2021 houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking [Cultureelerfgoeddecreet van 23 december 2021]

 • decreet van 23 november 2023 over vlaamse erfgoednetwerken

  FEDERALE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

 • koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen

 • koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen

 • koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

  FILM

 • samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap, de duitstalige gemeenschap en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie betreffen de de classificatie van films, vertoond in belgische bioscoopzalen

  FORMELE MOTIVERING

 • wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

  GEMEENTEN

  zie: lokaal bestuur

  GEOGRAFIE

  BELGI╦

 • wet van 15 december 2011 tot omzetting van de richtlijn 2007/2/EG van het europees parlement en de raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de gemeenschap (inspire)

 • samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de federale staat, het vlaamse gewest, het waalse gewest en het brusselse hoofdstedelijke gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens

  VLAANDEREN

 • decreet van 20 februari 2009 betreffende de geografische data-infrastructuur vlaanderen [GDI-decreet]

 • decreet van 8 mei 2009 betreffende het centraal referentieadressenbestand [CRAB-decreet]

  GEZIN & GEZINSBIJSLAGEN

  BELGI╦

 • algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939 (AKBW)

 • wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag

 • koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag

 • samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de vlaamse gemeenschap, het waalse gewest, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de duitstalige gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het beheerscomitÚ van Famifed

  VLAANDEREN

 • decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

 • decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap vlaams agentschap voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid kind en gezin

 • decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid [Groeipakketdecreet van 2018]

 • decreet van 17 mei 2024 over de organisatie van een ge´ntegreerd jeugd- en gezinsbeleid

  GEZONDHEID

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 178/2002 van het europees parlement en de raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden

 • verordening (EG) nr. 726/2004 van het europees parlement en de raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van het europees geneesmiddelenbureau

 • verordening (EG) nr. 851/2004 van het europees parlement en de raad van 21 april 2004 tot oprichting van een europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

 • verordening (EG) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiŰne

 • verordening (EG) nr. 853/2004 van het europees parlement en de raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiŰnevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong

 • verordening (EG) nr. 183/2005 van het europees parlement en de raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiŰne

 • verordening (EG) nr. 1920 van het europees parlement en de raad van 12 december 2006 betreffende het europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

 • verordening (EG) nr. 1924/2006 van het europees parlement en de raad van 22 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen

 • verordening (EG) nr. 469/2009 van het europees parlement en de raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen

 • verordening (EG) nr. 1069/2009 van het europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten)

 • verordening (EU) nr. 1169/2011 van het europees parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het europees parlement en de raad en tot intrekking van richtlijn 87/250/EEG van de commissie, richtlijn 90/496/EEG van de raad, richtlijn 1999/10/EG van de commissie, richtlijn 2000/13/EG van het europees parlement en de raad, richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de commissie, en verordening (EG) nr. 608/2004 van de commissie

 • verordening (EU) nr. 609/2013 van het europees parlement en de raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van richtlijn 92/52/EEG van de raad, richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de commissie, richtlijn 2009/39/EG van het europees parlement en de raad en de verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de commissie

 • verordening (EU) nr. 536/2014 van het europees parlement en de raad van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van richtlijn 2001/20/EG

 • verordening (EU) nr. 2015/2283 van het europees parlement en de raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van verordening (EU) nr. 1169/2011 van het europees parlement en de raad en tot intrekking van verordening (EG) nr. 258/97 van het europees parlement en de raad en verordening (EG) nr. 1852/2001 van de commissie

 • verordening (EU) 2016/793 van het europees parlement en de raad van 11 mei 2016 ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de europese unie

 • verordening (EU) 2017/745 van het europees parlement en de raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van richtlijn 2001/83/EG, verordening (EG) nr. 178/2002 en verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de raad

 • verordening (EU) 2017/746 van het europees parlement en de raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van richtlijn 98/79/EG en besluit 2010/227/EU van de commissie

 • verordening (EU) 2019/6 van het europees parlement en de raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van richtlijn 2001/82/EG

 • verordening (EU) 2019/1381 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 1829/2003, (EG) nr. 1831/2003, (EG) nr. 2065/2003, (EG) nr. 1935/2004, (EG) nr. 1331/2008, (EG) nr. 1107/2009 en (EU) 2015/2283 en richtlijn 2001/18/EG

 • verordening (EU) 2020/1043 van het europees parlement en de raad van 15 juli 2020 betreffende de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte (COVID-19), alsmede de levering van die geneesmiddelen

 • verordening (EU) 2021/953 van het europees parlement en de raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren

 • verordening (EU) 2021/954 van het europees parlement en de raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) ten aanzien van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven of wonen tijdens de COVID-19-pandemie

 • verordening (EU) 2021/2282 van het europees parlement en de raad van 15 december 2021 betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van richtlijn 2011/24/EU

 • verordening (EU) 2022/123 van het europees parlement en de raad van 25 januari 2022 betreffende een grotere rol van het europees geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

 • verordening (EU) 2022/2371 van het europees parlement en de raad van 23 november 2022 inzake ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen en tot intrekking van besluit nr. 1082/2013/EU

 • verordening (EU) 2024/568 van het europees parlement en de raad van 7 februari 2024 betreffende de aan het europees geneesmiddelenbureau te betalen vergoedingen en heffingen, tot wijziging van de verordeningen (EU) 2017/745 en (EU) 2022/123 van het europees parlement en de raad en tot intrekking van verordening (EU) nr. 658/2014 van het europees parlement en de raad en verordening (EG) nr. 297/95 van de raad

  BELGI╦

 • gezondheidsdecreet van het nationaal congres van 18 juli 1831 (geen officiŰle Nederlandse tekst)

 • wet van 25 februari 1913 tot het verbieden van den handel in levantsche bessen

 • gezondheidswet van 1 september 1945

 • wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel

 • wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik

 • wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening

 • wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel

 • wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten

 • wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen

 • wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

 • wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

 • koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen (bekrachtigd bij de wet van 19 juli 2001)

 • koninklijk besluit van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (bekrachtigd bij de wet van 19 juli 2001)

 • wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden

 • wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

 • wet van 12 juni 2006 die het bedienen van automatische "externe" defibrillatoren toelaat

 • wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

 • wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen

 • wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de koning in geval van een griepepidemie of -pandemie

 • wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook

 • wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen

 • wet van 21 november 2017 betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis

 • wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano

 • wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen

 • wet van 7 april 2019 houdende diverse bepalingen betreffende farmaceutische specialiteiten, wachtdienst van apothekers en profylactische maatregelen inzake poliomyelitis

 • wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

 • samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, het waalse gewest, de duitstalige gemeenschap en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij sciensano + uitvoerend samenwerkingsakkoord van 13 oktober 2020 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, het waalse gewest, de duitstalige gemeenschap en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, betreffende de digitale contactopsporingsapplicatie(s), overeenkomstig artikel 92bis, ž 1, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

 • wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie

 • wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen

 • protocolakkoord van 27 januari 2021 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap, de duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, het waalse gewest en de franse gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19

 • samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap, de duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, het waalse gewest en de franse gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19

 • samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, het waalse gewest, de duitstalige gemeenschap en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in belgiŰ

 • wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg

 • samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap, de duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, het waalse gewest en de franse gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-19-certificaat, het COVID-19 safe ticket, het plf, en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in belgiŰ + uitvoerend samenwerkingsakkoord van 15 oktober 2021 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap, de duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, het waalse gewest en de franse gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID safe ticket, het plf en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in belgiŰ

 • wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie

 • wet van 5 mei 2022 betreffende diergeneesmiddelen

 • wet van 15 juni 2022 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

 • wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

 • wet van 14 maart 2023 houdende oprichting en organisatie van het gezondheids(zorg)data-agentschap

 • wet van 23 november 2023 betreffende maatregelen van bestuurlijke politie inzake reisbeperkingen en het passagier lokalisatie formulier en houdende wijzigingen van diverse wetsbepalingen betreffende het informatieveiligheidscomitÚ

 • samenwerkingsakkoord van 22 december 2023 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap, de duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, het waalse gewest en de franse gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot COBRHA+

 • wet van 24 maart 2024 houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector

 • wet van 29 februari 2024 betreffende de grondstoffen gebruikt door de apothekers

  VLAANDEREN

 • decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

 • decreet van 5 april 2019 betreffende de organisatie en ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod

 • decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19

  GRENSBEWAKING

  zie ook: internationaal, europese unie, grenzen

 • wet van 16 mei 2024 betreffende de bevoegdheden op het nationale grondgebied van de leden van de europese grens- en kustwacht

  GRIND

 • decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het grindfonds en tot regeling van de grindwinning

  GROND- EN PANDENBELEID

  zie ook: wonen

 • decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de vlaamse grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen

 • decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten

 • decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

 • decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid en een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid voor vlaams-brabant aan de provincie vlaams-brabant

  HANDICAP

 • wet van 16 februari 1954 betreffende de bescherming van de blindenstok

 • wet van 7 mei 2024 ter versterking van het federale beleid inzake handicap

  HAVENS

  zie ook: zeehavens

 • wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het linkerscheldeoevergebied ter hoogte van antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van antwerpen

 • decreet van 17 juli 2015 houdende de omvorming van het gemeentelijk havenbedrijf antwerpen tot een naamloze vennootschap van publiek recht

 • decreet van 30 maart 2018 betreffende het beheer en de exploitatie van het havengebied van gent en tot specifieke afwijkingen van het havendecreet voor het havengebied van gent

 • decreet van 11 maart 2022 tot hervorming van het beheer van de havengebieden van antwerpen en brugge-zeebrugge

  HINDER

 • decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het vlaamse gewest

  INBURGERING & INTEGRATIE

  BELGI╦

 • samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschapscommissie en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie met betrekking tot het inburgerings- en begeleidingstraject voor de nieuwkomers en buitenlandse personen in brussel-hoofdstad + wijziging bij samenwerkingsakkoord van 12 mei 2022 + wijziging bij samenwerkingsakkoord van 7 maart 2024

  VLAANDEREN

 • decreet van 7 juni 2013 betreffende het vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

  JACHT

 • jachtwet van 28 februari 1882

 • jachtdecreet van 24 juli 1991

  JEUGD

 • decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

 • decreet van 11 februari 2022 tot vaststelling van de regels voor de subsidiŰring van jeugdverblijven, hostels, ondersteuningsstructuren en de vzw algemene dienst voor jeugdtoerisme

 • decreet van 17 mei 2024 over de organisatie van een ge´ntegreerd jeugd- en gezinsbeleid

  KABELS & LEIDINGEN

 • decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen [KLIP-decreet]

  KINDEROPVANG

 • decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters

 • decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

  KLOKKENLUIDERS

 • wet van 8 december 2022 betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de ge´ntegreerde politie

  LEEFMILIEU & KLIMAAT

  algemeen | afval | alternatieve brandstoffen | bestrijdingsmiddelen | biodiversiteit | bodemsanering | geluid | gevaarlijke stoffen | ioniserende straling | lucht | mest | natuurbehoud | omgeving | vordering tot staking | water | zee

  zie ook Vlaamse Navigator Milieuwetgeving

  ALGEMEEN

  INTERNATIONAAL

 • convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters (verdrag van aarhus) + vertaling

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 2173/2005 van de raad van 20 december 2005 inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de europese gemeenschap

 • verordening (EG) nr. 66/2010 van het europees parlement en de raad van van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur

 • verordening (EU) nr. 995/2010 van het europees parlement en de raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen

 • verordening (EU) nr. 2019/1009 van het europees parlement en de raad van 5 juni 2019 betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van de milieuwetgeving, en tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 166/2006 en (EU) nr. 995/2010 van het europees parlement en de raad, richtlijnen 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU van het europees parlement en de raad, verordeningen (EG) nr. 338/97 en (EG) nr. 2173/2005 van de raad, en richtlijn 86/278/EEG van de raad

 • verordening (EU) 2021/1119 van het europees parlement en de raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, en tot wijziging van verordening (EG) nr. 401/2009 en verordening (EU) 2018/1999 [Europese klimaatwet]

 • verordening (EU) 2023/955 van het europees parlement en de raad van 10 mei 20231 tot oprichting van een sociaal klimaatfonds en tot wijziging van verordening (EU) 2021/1060

 • verordening (EU) 2023/1115 van het europees parlement en de raad van 31 mei 2023 betreffende het op de markt van de unie aanbieden en de uitvoer uit de unie van bepaalde grondstoffen en producten die met ontbossing en bosdegradatie verband houden, en tot intrekking van verordening (EU) nr. 995/2010

  BELGI╦

 • wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers

 • samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de federale staat, het vlaamse gewest, het waalse gewest en het brusselse hoofdstedelijke gewest betreffende de verdeling van de belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020

 • samenwerkingsakkoord van 22 september 2023 tussen de federale staat, het vlaamse gewest, het waalse gewest en het brusselse hoofdstedelijke gewest betreffende sommige bepalingen van de verdeling van de belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor het begin van de periode 2021-2030 en de verdeling van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2015 tot en met 2020

 • wet van 15 januari 2024 houdende de organisatie van het federale klimaatbeleid

  VLAANDEREN

 • decreet van 26 mei 2023 betreffende het realisatiegerichte instrumentarium [het Instrumentendecreet van 26 mei 2023]

  AFVAL

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 1013/2006 van het europees parlement en de raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen

 • verordening (EU) nr. 1257/2013 van het europees parlement en de raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van verordening (EG) nr. 1013/2006 en van richtlijn 2009/16/EG

 • verordening (EU) 2024/1157 van het europees parlement en de raad van 11 april 2024 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, tot wijziging van de verordeningen (EU) nr. 1257/2013 en (EU) 2020/1056 en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1013/2006

  BELGI╦

 • wet van 9 juli 1984 betreffende de doorvoer van afvalstoffen

 • samenwerkingsakkoord van 13 juli 2021 tussen de federale staat, het vlaamse gewest, het waalse gewest en het brussels hoofdstedelijk gewest betreffende de co÷rdinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

  VLAANDEREN

 • wet van 22 juli 1974 op de giftige afval

 • decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

  ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

  EUROPA

 • verordening (EU) 2023/1804 van het europees parlement en de raad van 13 september 2023 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en tot intrekking van richtlijn 2014/94/EU

  BELGI╦

 • wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten

  VLAANDEREN

 • decreet van 16 juli 2021 over zero-emissievoertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen

  BESTRIJDINGSMIDDELEN

  zie ook: land- & tuinbouw, veeteelt & zee

 • decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het vlaamse gewest

  BIODIVERSITEIT

  EUROPA

 • verordening (EU) nr. 1143/2014 van het europees parlement en de raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

  BELGI╦

 • wet van 22 juni 2023 betreffende de toegang tot de genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik en tot wijziging aan de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen

  BODEMSANERING

 • decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming [Bodemdecreet van 27 oktober 2006]

 • besluit van de vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming [VLAREBO-besluit van 14 december 2007]

  GELUID

  EUROPA

 • verordening (EU) nr. 540/2014 van het europees parlement en de raad van 16 april 2014 betreffende het geluidsniveau van motorvoertuigen en vervangende geluidsdempingssystemen, en tot wijziging van richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van richtlijn 70/157/EEG

 • verordening (EU) nr. 598/2014 van het europees parlement en de raad van 16 april 2014 inzake de vaststelling van regels en procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de unie binnen het kader van een evenwichtige aanpak, en tot intrekking van richtlijn 2002/30/EG

  VLAANDEREN

 • wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder

  GEVAARLIJKE STOFFEN

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 648/2004 van het europees parlement en de raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia

 • verordening (EG) nr. 1907/2006 van het europees parlement en de raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een europees agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 793/93 van de raad en verordening (EG) nr. 1488/94 van de commissie alsmede richtlijn 76/769/EEG van de raad en de richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de commissie

 • verordening (EG) nr. 1272/2008 van het europees parlement en de raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van verordening (EG) nr. 1907/2006

 • verordening (EU) nr. 528/2012 van het europees parlement en de raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

 • verordening (EU) nr. 649/2012 van het europees parlement en de raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

 • verordening (EU) 2017/852 van het europees parlement en de raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1102/2008

 • verordening (EU) 2019/1021 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

  BELGI╦

 • samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de federale staat, het vlaamse gewest, het waalse gewest en het brussels hoofdstedelijk gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

  IONISERENDE STRALING

 • wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het federaal agentschap voor nucleaire controle

 • koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

 • wet van 20 november 2022 betreffende het beheer van bodems verontreinigd door radioactieve stoffen

  LUCHT

  EUROPA

 • richtlijn 2003/87/EG van het europees parlement en de raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de gemeenschap en tot wijziging van richtlijn 96/61/EG van de raad

 • verordening (EG) nr. 715/2007 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen euro 5 en euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

 • verordening (EG) nr. 595/2009 van het europees parlement en de raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van verordening (EG) nr. 715/2007 en richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG

 • verordening (EG) nr. 1005/2009 van het europees parlement en de raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

 • verordening (EU) nr. 517/2014 van het europees parlement en de raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van verordening (EG) nr. 842/2006

 • verordening (EU) 2015/757 van het europees parlement en de raad van 29 april 2015 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van richtlijn 2009/16/EG

 • verordening (EU) 2016/1628 van het europees parlement en de raad van 14 september 2016 inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van richtlijn 97/68/EG

 • verordening (EU) 2018/858 van het europees parlement en de raad van 30 mei 2018 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van richtlijn 2007/46/EG

 • verordening (EU) 2018/841 van het europees parlement en de raad van 30 mei 2018 inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030, en tot wijziging van verordening (EU) nr. 525/2013 en besluit nr. 529/2013/EU

 • verordening (EU) 2018/842 van het europees parlement en de raad van 30 mei 2018 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de overeenkomst van parijs te voldoen, en tot wijziging van verordening (EU) nr. 525/2013

 • verordening (EU) 2018/956 van het europees parlement van 28 juni 2018 betreffende de monitoring en de rapportering van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

 • verordening (EU) 2018/1999 van het europees parlement en de raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van richtlijn 94/22/EG, richtlijn 98/70/EG, richtlijn 2009/31/EG, verordening (EG) nr. 663/2009, verordening (EG) nr. 715/2009, richtlijn 2009/73/EG, richtlijn 2009/119/EG van de raad, richtlijn 2010/31/EU, richtlijn 2012/27/EU, richtlijn 2013/30/EU en richtlijn (EU) 2015/652 van de raad, en tot intrekking van verordening (EU) nr. 525/2013

 • verordening (EU) 2019/631 van het europees parlement van 17 april 2019 tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen, en tot intrekking van verordeningen (EG) nr. 443/2009 en (EU) nr. 510/2011

 • verordening (EU) 2019/1242 van het europees parlement van 20 juni 2019 tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen en tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 595/2009 en (EU) 2018/956 van het europees parlement en de raad en richtlijn 96/53/EG van de raad

 • verordening (EU) 2019/2144 van het europees parlement van 27 november 2019 betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van verordening (EU) 2018/858 van het europees parlement en de raad en tot intrekking van de verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009 van het europees parlement en de raad en de verordeningen (EG) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 en (EU) 2015/166 van de commissie

 • verordening (EU) 2023/956 van het europees parlement en de raad van 10 mei 2023 tot instelling van een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie

 • verordening (EU) 2024/573 van het europees parlement en de raad van 7 februari 2024 betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van verordening (EU) nr. 517/2014

 • verordening (EU) 2024/590 van het europees parlement en de raad van 7 februari 2024 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, en tot intrekking van vVerordening (EG) nr. 1005/2009

  BELGI╦

 • samenwerkingsakkoord van 7 september 2018 tussen de federale staat, het vlaamse gewest, het waalse gewest en het brusselse hoofdstedelijke gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van het protocol bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiŰring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in g÷teborg op 30 november 1999, zoals gewijzigd op 4 mei 2012 te genŔve

 • samenwerkingsakkoord van 24 april 2020 tussen de federale staat, het vlaamse gewest, het waalse gewest en het brusselse hoofdstedelijke gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van richtlijn 2016/2284 van het europees parlement en de raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van richtlijn 2001/81/EG

  VLAANDEREN

 • wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging

 • decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones

 • decreet van 21 december 2018 houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen

 • decreet van 26 januari 2024 over de programmatische aanpak stikstof

 • decreet van 29 maart 2024 over het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het vlaamse gewest

  MEST

 • decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen [het Mestdecreet]

  NATUURBEHOUD

 • wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

 • decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

 • decreet van 9 juni 2023 houdende de vlaamse parken en algemene landschapszorg

  OMGEVING

 • decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

 • besluit van de vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŰne [vlarem II]

 • decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

 • besluit van de vlaamse regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (zie ook: bekendmaking Belgisch Staatsblad)

 • decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut

 • decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen

 • vlaamse codex ruimtelijke ordening (15 mei 2009) + decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

 • decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting

 • decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de vlaamse regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan

 • decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten

 • decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 • besluit van de vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 • decreet van 17 oktober 2018 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie

 • decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

 • decreet van 26 april 2024 tot ondersteuning van omgevingsverenigingen en omgevingsprojecten

  VORDERING TOT STAKING

 • wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu

  WATER

  EUROPA

 • verordening (EU) 2020/741 van het europees parlement en de raad van 25 mei 2020 inzake minimumeisen voor hergebruik van water

  BELGI╦

 • wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

 • decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

 • decreet van 18 juli 2018 betreffende het integraal waterbeleid, geco÷rdineerd op 15 juni 2018

  ZEE

 • wet van 12 april 1957 waarbij de koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee

  LEEGSTAND

 • decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

  LOKAAL BESTUUR

  INTERNATIONAAL

 • europees handvest inzake lokale autonomie + nederlandse vertaling

  BELGI╦

 • decreet van 2 oktober 1795 betreffende de politie in de gemeenten (geen officiŰle Nederlandse tekst)

 • wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

 • wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten

 • wet van 7 juli 1972 tot vaststelling van de grenzen van de belastingbevoegdheid van agglomeraties en federaties van gemeenten

 • organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

 • wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales

 • nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 (tekst niet beschikbaar)

 • wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet

 • wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

 • samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het vlaamse gewest, het waalse gewest en het brussels hoofdstedelijk gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales

 • wet van 15 januari 2024 betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting van een directie integriteitsbeoordeling voor openbare besturen

  VLAANDEREN

 • decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten

 • bijzonder decreet van 13 april 1999 betreffende de voorwaarden en de wijze van oprichting van binnengemeentelijke territoriale organen

 • decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het vlaams gemeentefonds

 • decreet van 23 december 2016 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen

 • decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid

 • decreet van 20 april 2018 houdende de invoering van sociale-impactobligaties

 • decreet van 21 december 2018 houdende de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op het vlak van sectorregelgeving inzake omgeving

 • decreet van 3 februari 2023 over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

  LUCHTVERKEER

  zie: vervoer

  MEDIADIENSTEN

  zie ook: elektronische communicatie

  EUROPA

 • richtlijn 2010/13/EU van het europees parlement en de raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten [richtlijn audiovisuele mediadiensten]

 • verordening (EU) 2017/1128 van het europees parlement en de raad van 14 juni 2017 betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

 • verordening (EU) 2024/1083 van het europees parlement en de raad van 11 april 2024 tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor mediadiensten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 2010/13/EU [Europese verordening mediavrijheid]

  BELGI╦

 • wet van 18 februari 1977 houdende de bepalingen betreffende de openbare radio- en televisiedienst

 • wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- en de teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op radio en televisie

 • samenwerkingsakkoord van 31 augustus 2018 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap en de duitstalige gemeenschap betreffende de co÷rdinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de frequentieband 87,5-108 MHz overeenkomstig artikel 17 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

 • samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de franse gemeenschap en de vlaamse gemeenschap betreffende de aanwending van digitale frequenties voor DAB+ op elkaars grondgebied + wijziging

 • samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de vlaamse gemeenschap en de duitstalige gemeenschap betreffende het gebruik van de FM-frequentie brussegem 95.2 MHz

 • koninklijk besluit van 24 mei 2023 tot vaststelling van de nadere bepalingen voor controle op de omroepstations door het belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie

  VLAANDEREN

 • decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

  MILITAIREN

 • wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen

 • wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd

 • wet van 10 april 2003 tot regeling van de rechtspleging voor de militaire rechtscolleges en tot aanpassing van verscheidene wettelijke bepalingen naar aanleiding van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd

 • wet van 23 april 2010 tot tijdelijke uitvoering van de regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel

 • wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur

 • wet van 10 april 2016 betreffende het werken op afstand binnen defensie

  NATUURLIJKE RIJKDOMMEN

  BELGI╦

 • wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht

 • wet van 25 mei 2024 betreffende de bescherming van mens en milieu bij de prospectie, exploratie en exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht

  VLAANDEREN

 • decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond

  NOODOPROEPEN

 • wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112

  NOTARISAMBT

 • wet van 16 maart 1803 op het notarisambt

  ONDERSCHEIDINGEN

  BELGI╦

 • wet van 1 mei 2006 betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden

 • koninklijk besluit van 13 oktober 2006 tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden

  VLAANDEREN

 • decreet van 28 maart 2014 houdende instelling van het ereteken van de vlaamse gemeenschap

 • besluit van de vlaamse regering van 24 april 2015 betreffende het ereteken van de vlaamse gemeenschap

  ONDERWIJS

  algemeen | BO & SO | BuO | CLB | flankerend onderwijsbeleid | gelijke kansen | GO | gesubsidieerd onderwijs | gezondheid | HO | intergemeentelijke onderwijsvereniging | internaten | kunstonderwijs | kwalificaties | kwaliteit, inspectie & begeleiding | leerplicht | leren & werken | oudersverenigingen | rechtspositie personeel | schoolinfrastructuur | schoolsport | leersteun, studiefinanciering & studentenvoorzieningen | taalregeling | tijdelijke projecten | volwassenenonderwijs | zomerscholen

  ALGEMEEN

  europa | algemene codificaties | klokkenluiders | oekra´necrisis | open scholen | transitie personeel | verzameldecreten

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 452/2008 van het europees parlement en de raad van 23 april 2008 betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren

 • verordening (EG) 2021/817 van het europees parlement en de raad van 20 mei 2021 tot vaststelling van 'Erasmus+': het programma van de unie voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport, en tot intrekking van verordening (EU) nr. 1288/2013

  VLAANDEREN - ALGEMENE CODIFICATIES

 • codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, geco÷rdineerd op 28 oktober 2016

  VLAANDEREN - KLOKKENLUIDERS

 • decreet van 23 juni 2023 tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de vlaamse gemeenschap

  VLAANDEREN - OEKRA¤NECRISIS

 • decreet van 22 april 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de oekra´necrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de vlaamse gemeenschap en tot wijziging van de codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (I)

 • decreet van 3 juni 2022 tot het nemen, naar aanleiding van de oekra´necrisis, van dringende maatregelen in het onderwijs voor kleuters, leerlingen en cursisten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II)

 • decreet van 15 juli 2022 tot het nemen, naar aanleiding van de oekra´necrisis, van dringende maatregelen in het onderwijs voor kleuters, leerlingen en cursisten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (III)

 • decreet van 23 december 2022 tot het nemen, naar aanleiding van de oekra´necrisis, van dringende maatregelen in het onderwijs voor kleuters, leerlingen en cursisten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (IV)

 • decreet van 7 juli 2023 tot het nemen, naar aanleiding van de oekra´necrisis, van dringende maatregelen in het onderwijs voor kleuters, leerlingen, studenten en cursisten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (V)

  VLAANDEREN - OPEN SCHOLEN

 • decreet van 17 november 2023 over open scholen

  VLAANDEREN - TRANSITIE PERSONEEL

 • decreet van 28 april 2023 over de transitie van personeelsleden van sommige instellingen van onderwijs naar welzijn

  VLAANDEREN - VERZAMELDECRETEN

 • decreet van 5 juli 1989 betreffende het onderwijs (mammoetdecreet)

 • decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs - II (lentedecreet)

 • decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs - III

 • decreet van 28 april 1993 betreffende het onderwijs IV

 • decreet van 15 december 1993 betreffende het onderwijs - V

 • decreet van 21 december 1994 betreffende het onderwijs VI

 • decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII

 • decreet van 15 juli 1997 betreffende het onderwijs VIII

 • decreet van 14 juli 1998 betreffende het onderwijs IX

 • decreet van 18 mei 1999 betreffende het onderwijs X

 • decreet van 18 mei 1999 betreffende het onderwijs-XI

 • decreet van 20 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII-Ensor

 • decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek

 • decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV

 • decreet van 7 mei 2004 betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen

 • decreet van 15 juli 2005 betreffende het onderwijs XV

 • decreet van 18 november 2005 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs

 • decreet van 16 juni 2006 tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

 • decreet van 7 juli 2006 betreffende het onderwijs XVI

 • decreet van 16 mei 2007 betreffende dringende maatregelen voor het onderwijs

 • decreet van 22 juni 2007 betreffende het onderwijs XVII

 • decreet van 13 juli 2007 houdende dringende maatregelen met betrekking tot functiebeschrijving en evaluatie in het onderwijs

 • decreet van 4 juli 2008 betreffende het onderwijs XVIII

 • decreet van 8 mei 2009 betreffende het onderwijs XIX

 • decreet van 9 juli 2010 betreffende het onderwijs XX

 • decreet van 1 juli 2011 betreffende het onderwijs XXI

 • decreet van 29 juni 2012 betreffende de noodzakelijke bepalingen voor de organisatie van het onderwijs

 • decreet van 21 december 2012 betreffende het onderwijs XXII

 • decreet van 19 juli 2013 betreffende het onderwijs XXIII

 • decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV

 • decreet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen onderwijs

 • decreet van 19 juni 2015 betreffende het onderwijs XXV

 • decreet van 17 juni 2016 betreffende het onderwijs XXVI

 • decreet van 16 juni 2017 betreffende het onderwijs XXVII

 • decreet van 15 juni 2018 betreffende het onderwijs XXVIII

 • decreet van 5 april 2019 betreffende het onderwijs XXIX

 • decreet van 3 juli 2020 over het onderwijs XXX

 • decreet van 9 juli 2021 over het onderwijs XXXI

 • decreet van 8 juli 2022 over het onderwijs XXXII

 • decreet van 7 juli 2023 over het onderwijs XXXIII

  BASIS- & SECUNDAIR ONDERWIJS

 • decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 + interpretatief decreet

 • decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs

 • decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de vlaamse onderwijsraad

 • codex secundair onderwijs

 • decreet van 14 december 2018 betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs

 • decreet van 14 juli 2023 over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

  BUITENGEWOON & GE¤NTEGREERD ONDERWIJS

 • decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs - III, titel III: buitengewoon onderwijs

  CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

 • decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

  FLANKEREND ONDERWIJSBELEID

 • decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

  GELIJKE KANSEN

 • decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I

  GEMEENSCHAPSONDERWIJS

 • bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs

  GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

 • decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs

 • besluit van de vlaamse regering van 4 oktober 1995 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van het overkoepelend onderhandelingscomité van het gesubsidieerd vrij onderwijs

 • koninklijk besluit van 13 maart 2012 tot oprichting van paritaire subcomités voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid

 • koninklijk besluit van 13 maart 2012 tot oprichting van paritaire subcomités voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid

  GEZONDHEID

 • decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding

  HOGER ONDERWIJS

 • wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, geco÷rdineerd op 31 december 1949

 • wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs

 • bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de universiteit gent en het universitair centrum antwerpen

 • decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een universiteit antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de universiteit antwerpen

 • decreet van 2 april 2004 houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag tussen het koninkrijk der nederlanden en de vlaamse gemeenschap van belgië inzake de accreditatie van opleidingen binnen het nederlandse en het vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te den haag op 3 september 2003
  + tekst van het verdrag tussen de vlaamse gemeenschap van belgië en het koninkrijk der nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het vlaamse en nederlandse hoger onderwijs, ondertekend te den haag op 3 september 2003

 • decreet van 20 juni 2008 houdende het statuut van de universiteit hasselt en de hoge raad voor het hoger onderwijs in limburg

 • besluit van de vlaamse regering van 10 juli 2008 betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs

 • decreet van 20 februari 2009 betreffende de hogere zeevaartschool

 • wet van 12 mei 2011 tot inperking van de duur van de opleiding geneeskunde

 • bijzonder decreet van 13 juli 2012 houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van twee fusiehogescholen

 • bijzonder decreet van 13 juli 2012 houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen

 • codex hoger onderwijs

 • decreet van 3 februari 2017 betreffende de re-integratie van het universitair ziekenhuis gent in de universiteit gent

  INTERGEMEENTELIJKE ONDERWIJSVERENIGING

 • (bijzonder) decreet van 28 november 2008 betreffende de interlokale onderwijsvereniging (IGOV)

  INTERNATEN

 • decreet van 16 juni 2023 over de onderwijsinternaten

  KUNSTONDERWIJS

 • decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs

  KWALIFICATIES

 • decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur

 • decreet van 26 april 2019 betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader

 • decreet van 26 april 2019 betreffende een ge´ntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties

  KWALITEIT, INSPECTIE & BEGELEIDING

 • decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken

 • decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

  LEERPLICHT

 • wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

  LEREN & WERKEN

 • decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs - III, titel IV: het deeltijds onderwijs en onderwijs voor sociale promotie

 • decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de vlaamse gemeenschap

 • decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

 • decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding

  OUDERSVERENIGINGEN

 • decreet van 20 juni 1996 betreffende de subsidiëring van ouderkoepelverenigingen

  RECHTSPOSITIE PERSONEEL

 • decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs [decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs]

 • decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding [decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs]

 • decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs - III, titel II: rechtspositie van het personeel

 • decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie [decreet rechtspositie basiseducatie]

  SCHOOLINFRASTRUCTUUR

 • decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

 • decreet van 25 november 2016 betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten

 • decreet van 10 december 2021 over DBFM-scholen van vlaanderen

  SCHOOLSPORT

 • decreet van 13 februari 2009 houdende de organisatie van schoolsport

  LEERSTEUN, STUDIEFINANCIERING & STUDENTENVOORZIENINGEN

 • decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de vlaamse gemeenschap

 • besluit van de vlaamse regering van 7 september 2007 betreffende de studiefinanciering van de vlaamse gemeenschap

 • decreet van 14 januari 2022 over het internationale beurzenprogramma voor topstudenten

 • decreet van 5 mei 2023 over leersteun

  TAALREGELING

 • wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs [onderwijstaalwet]

 • wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken

  TIJDELIJKE PROJECTEN

 • decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs [proeftuinendecreet]

  VOLWASSENENONDERWIJS

 • decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

 • decreet van 23 januari 2009 houdende oprichting van onderhandelingscomitÚs voor de basiseducatie en voor het vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs

 • decreet van 25 maart 2022 tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs

  ZOMERSCHOLEN

 • decreet van 3 juni 2022 over de organisatie van zomerscholen

  ONTEIGENING

  BELGI╦

 • wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte

 • wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte

 • wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte

  VLAANDEREN

 • decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut [Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017]

  ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

  BELGI╦

 • wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens

 • wet van 19 maart 2013 betreffende de belgische ontwikkelingssamenwerking

 • wet van 27 november 2023 houdende het verlenen van een staatswaarborg voor operaties van multilaterale ontwikkelings- en investeringsbanken

  VLAANDEREN

 • kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

  OPENBAAR AMBT

  zie ook: grondrecht, gemeenschappen & gewesten, koninklijk besluit van 22 december 2000

  BELGI╦

  ADMINISTRATIEF STATUUT

 • koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel [statuut Camu]

 • koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel

 • koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende de schorsing van rijksambtenaren in het belang van de dienst

 • wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten

 • wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

 • wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

 • koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen

 • wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector

 • koninklijk besluit van 14 januari 2022 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt

 • wet van 13 maart 2024 tot motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector

 • wet van 12 mei 2024 tot regeling van de medische evaluatie van de arbeidsgeschiktheid van de ambtenaren van sommige overheidsdiensten door het bestuur van de medische expertise

  ARBEIDSONGEVAL, BEROEPSZIEKTE & SCHADELOOSSTELLING

 • wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

 • wet van 21 juli 2017 houdende schadeloosstellingen ten voordele van de personeelsleden van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en de daarmee gelijkgestelde personen die slachtoffer zijn van schade veroorzaakt door buitengewone risico's in het buitenland

  GELDELIJK STATUUT

 • koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten

 • wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld

 • koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur

 • koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de schatkist bezoldigd ambt (zie ook koninklijk besluit van 28 november 2008, hierna)

 • koninklijk besluit van 10 juli 2002 tot toekenning van een copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen

 • koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

 • koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

  INTERNE CONTROLE

 • koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht

 • koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het auditcomité van de federale overheid (ACFO)

 • koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de federale interneauditdienst

  SYNDICAAL STATUUT

 • wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

 • wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

 • koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

 • koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

 • wet van 25 april 2007 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, de referendarissen bij het hof van cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken

  VLAANDEREN

 • besluit van de vlaamse regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de vlaamse overheid [vlaams personeelsstatuut of VPS]

  OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OCMW)

  zie: lokaal bestuur

  OPENBARE INSTELLINGEN

  BELGI╦

 • wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

 • koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

 • koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

 • koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

 • wet van 19 december 2012 betreffende de bezoldiging van de personeelsleden en van de mandatarissen van de instellingen van openbaar nut, van de autonome overheidsbedrijven en de rechtspersonen waarop de staat rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent, als natuurlijke persoon

  VLAANDEREN

 • besluit van de vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen (ook aangehaald als stambesluit VOI of SB VOI, zie art. XV 2)

  OPEN DATA & HERGEBRUIK VAN OVERHEIDSINFORMATIE

  EUROPA

 • richtlijn (EU) 2019/1024 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie

  BELGI╦

 • wet van 4 mei 2016 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie

 • wet van 15 mei 2024 tot uitvoering van verordening (EU) 2022/868 van het europees parlement en de raad van 30 mei 2022 betreffende europese datagovernance en tot wijziging van verordening (EU) 2018/1724

  VLAANDEREN

 • bestuursdecreet van 7 december 2018, titel II, hoofdstuk 4

  OUDEREN

 • decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

  OVERHEIDSOPDRACHTEN & CONCESSIES

  EUROPA

 • verordening (EU) 2022/1031 van het europees parlement en de raad van 23 juni 2022 over toegang van ondernemers, goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedings- en concessiemarkten van de unie en procedures ter ondersteuning van onderhandelingen over toegang van ondernemers, goederen en diensten uit de unie tot de aanbestedings- en concessiemarkten van derde landen (instrument voor internationale overheidsopdrachten IIO)

  BELGI╦

 • wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken

 • wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

 • koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de europese gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten

 • koninklijk besluit van 6 februari 1997 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten waarop artikel 3, ž 3, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten van toepassing is

 • wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

 • koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

 • koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten

 • koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, prijsvragen en concessies op federaal niveau

 • koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan

 • wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies

 • wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

 • wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

 • koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

 • koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren

 • koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten

  OVERHEIDSPENSIOENEN

  BELGI╦

 • algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen

 • wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

 • wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector

 • wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privÚ-sector

 • wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector

 • wet van 16 juni 1970 betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het onderwijs (tekst niet beschikbaar)

 • wet van 8 december 1976 tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en van dat van hun rechtverkrijgenden

 • wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, titel V: pensioenen

 • wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, boek I: maatregelen tot harmonisering in de pensioenregeling van de openbare sector

 • wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs, hoofdstukken I, II, IIbis en IIter

 • wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving

 • koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten

 • koninklijk besluit van 20 juni 1990 tot koppeling van de pensioenen van de openbare sector aan het indexcijfer 138,01 van de consumptieprijzen van het rijk

 • wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, titel V: maatregelen betreffende de pensioenen in de overheidssector

 • wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, titel II, hoofdstuk I: maatregelen inzake pensioenen in de openbare sector

 • wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector

 • wet van 4 maart 2004 houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst

 • wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen

 • wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen

 • wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen

 • wet van 11 juli 2018 betreffende de betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector

  VLAANDEREN

 • decreet van 23 november 2018 betreffende het vlaams pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de vlaamse overheid en andere besturen

  POLDERS

 • wet van 3 juni 1957 betreffende de polders

  POLITIE

  EUROPA

 • verordening (EU) 2016/794 van het europees parlement en de raad van 11 mei 2016 betreffende het agentschap van de europese unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (europol) en tot vervanging en intrekking van de besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de raad

 • verordening (EU) 2024/982 van het europees parlement en de raad van 13 maart 2024 betreffende de geautomatiseerde gegevensbevraging en -uitwisseling ten behoeve van politiŰle samenwerking en tot wijziging van de besluiten 2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ van de raad en de verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2019/817 en (EU) 2019/818 van het europees parlement en de raad [de PrŘm II-verordening]

  BELGI╦

 • wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

 • wet van 5 augustus 1992 op het politieambt

 • wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

 • koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (delen 1 tot 11 + deel 12, deel 13 en bijlagen) (rechtspositiebesluit van het personeel van de politiediensten)

 • wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten [wet op de algemene inspectie]

 • wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen binnenlandse zaken

  POSTDIENST

 • koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst

 • wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten

 • wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten

  PROVINCIES

  BELGI╦

 • provinciewet van 30 april 1836

  VLAANDEREN

 • decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het vlaamse gewest

 • provinciedecreet van 9 december 2005

  RAAD VAN STATE

  ALGEMEEN

 • wetten op de raad van state, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 [RvS-wet] (zie ook RvS-co÷rdinatie)

 • besluit van de regent van 23 augustus 1948 tot vaststelling van de formaliteiten en de termijnen inzake cassatieberoep tegen de arresten van de raad van state

 • wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de raad van state en de magistraten en leden van de griffie van de raad voor vreemdelingenbetwistingen

 • koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten en de beschikkingen van niet-toelaatbaarheid van de raad van state

 • koninklijk besluit van 7 juli 2020 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de raad van state

  PROCEDUREREGELINGEN

  algemeen

 • besluit van de regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state [algemene procedureregeling] (zie ook RvS-co÷rdinatie)

 • koninklijk besluit van 2 april 1991 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state inzake het bevel en de dwangsom [procedureregeling dwangsom]

 • koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de raad van state [procedureregeling kort geding]

 • koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de raad van state [procedureregeling cassatieberoepen]

  bijdrage juridische tweedelijnsbijstand

 • wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand (artikel 4, ž 4)

  bijzondere procedures

 • koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de raad van state, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet

 • koninklijk besluit van 12 januari 1977 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de raad van state, in geval van beroep als bedoeld door de artikelen 18, 21 en 22 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

 • koninklijk besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen [procedureregeling vreemdelingen]

 • koninklijk besluit van 15 mei 2003 besluit tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de raad van state tegen sommige beslissingen van de autoriteit voor financiŰle diensten en markten en de nationale bank van belgiŰ

 • koninklijk besluit van 8 maart 2007 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de raad van state, in geval van beroep voorzien door de artikelen 18quater en 21ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

  RAMP

 • decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het vlaamse gewest

  RODE KRUIS

  BELGI╦

 • wet van 4 juli 1956 tot bescherming van de benaming "Rode-Kruis" , van de tekens en emblemen van het rode-kruis

  VLAANDEREN

 • decreet van 26 april 2024 tot oprichting van rode kruis-vlaanderen

  RUIMTE

 • wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen

  SAMENLEVINGSDIENST

 • wet van 15 mei 2024 tot invoering van een samenlevingsdienst

  SCHEEPVAART

  zie ook: zeevaart

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een europees agentschap voor maritieme veiligheid

  BELGI╦

 • wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten

 • belgisch scheepvaartwetboek van 8 mei 2019

  VLAANDEREN

 • scheepvaartdecreet van 21 januari 2022

  SEKTEN

 • wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een administratieve co÷rdinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties

  SOCIO-ECONOMISCHE STRUCTUREN

 • decreet van 7 mei 2004 inzake de sociaal-economische raad van vlaanderen

 • decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomitÚs

  SPOORVERKEER

 • wet van 12 april 1835 "concernant les pÚages et les rŔglements de police sur les chemins de fer" (geen officiŰle nederlandse tekst beschikbaar)

 • wet van 23 juli 1926 betreffende de nmbs en het personeel van de belgische spoorwegen

 • wet van 14 februari 1935 tot invoering van de erfdienstbaarheid van opruiming van struikgewas op de langs de spoorwegen gelegen gronden

 • wet van 6 april 2010 met betrekking tot de verplichte bewaring door een spoorwegvervoerder van verloren, achtergelaten of niet afgehaalde bagage en goederen

 • wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de belgische spoorwegen

 • wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex

 • wet van 26 maart 2014 betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen

 • wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen

  SPORT

 • decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport [Antidopingdecreet van 25 mei 2012]

 • decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiŰren van een lokaal sportbeleid

 • decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het co÷rdineren en het subsidiŰren van de tewerkstelling in de sportsector

 • decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten

 • decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiŰring van de georganiseerde sportsector

 • decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

 • decreet van 23 december 2022 tot het verlenen van noodleningen en noodsteun aan de georganiseerde sportsector naar aanleiding van de stijgende energie-uitgaven

 • decreet van 15 maart 2024 over het stimuleren van een veilig sportklimaat

  SPRINGSTOFFEN

  EUROPA

 • verordening (EU) 2019/1148 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van verordening (EU) nr. 98/2013

  BELGI╦

 • wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen

 • wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de verordening (EU) nr. 2019/1148 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van verordening (EU) nr. 98/2013

  STATISTIEK

 • wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek

  TALEN

  BELGI╦

 • wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

  VLAANDEREN

 • decreet van 20 november 1972 tot vaststelling van de officiële spelling en spraakkunst van de nederlandse taal

 • decreet van 30 juni 1981 houdende aanvulling van de artikelen 12 en 33 van de bij het koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken wat betreft het gebruik van de talen in de betrekkingen tussen de bestuursdiensten van het nederlands taalgebied en de particulieren

 • decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de vlaamse gebarentaal

 • besluit van de vlaamse regering van 30 juni 2006 tot vaststelling van de regels van de officiële spelling en spraakkunst van de nederlandse taal

  TIJD

 • wet van 11 juni 2018 tot invoering van de geco÷rdineerde universele tijd (UTC) als basis voor de wettelijke tijd in belgiŰ [wet universele tijd]

  TOEGANKELIJKHEID

 • decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond

  VASTGOED

 • decreet van 22 december 2023 over het vastgoedinformatieplatform

  VEILIGHEID & VEILIGHEIDSDIENSTEN

  EUROPA

 • verordening (EU) 2019/452 van het europees parlement en de raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de unie

  BELGI╦

  zie ook: bewaking, brandveiligheid en civiele veiligheid

 • wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

 • wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

 • wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst

 • wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

 • wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging

 • wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren

 • wet van 12 november 2017 betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie

 • wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme

 • wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid

 • wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid

 • koninklijk besluit van 22 december 2020 tot oprichting van de nationale veiligheidsraad, het strategisch comitÚ inlichtingen en veiligheid en het co÷rdinatiecomitÚ inlichtingen en veiligheid

 • samenwerkingsakkoord van 30 november 2022 tussen de federale staat, het vlaamse gewest, het waals gewest, het brussels hoofdstedelijk gewest, de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap, de duitstalige gemeenschap, de franse gemeenschapscommissie en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie tot het invoeren van een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen

 • wet van 4 juli 2023 tot regeling van het taalgebruik met betrekking tot het screeningsmechanisme ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 30 november 2022 tot het invoeren van een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen

 • wet van 26 april 2024 tot vaststelling van een kader voor de cyberbeveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid

  VEILIGHEID VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

  EUROPA

 • verordening (EU) 2016/424 van het europees parlement en de raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van richtlijn 2000/9/EG

 • verordening (EU) 2016/425 van het europees parlement en de raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van richtlijn 89/686/EEG van de raad

 • verordening (EU) 2016/426 van het europees parlement en de raad van 9 maart 2016 betreffende gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van richtlijn 2009/142/EG

 • verordening (EU) 2023/988 van het europees parlement en de raad van 10 mei 2023 inzake algemene productveiligheid, tot wijziging van verordening (EU) nr. 1025/2012 van het europees parlement en de raad en richtlijn (EU) 2020/1828 van het europees parlement en de raad, en tot intrekking van richtlijn 2001/95/EG van het europees parlement en de raad en richtlijn 87/357/EEG van de raad

 • verordening (EU) 2023/1230 van 14 juni 2023 betreffende machines en tot intrekking van richtlijn 2006/42/EG van het europees parlement en de raad en richtlijn 73/361/EEG van de raad

  BELG╦

 • wetboek van economisch recht, boek IX - veiligheid van producten en diensten

  VELD

 • veldwetboek

  VERVOER

  EUROPA

 • verordening (EEG) nr. 95/93 van de raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens

 • verordening (EG) nr. 261/2004 van het europees parlement en de raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91

 • verordening (EG) nr. 847/2004 van het europees parlement en de raad van 29 april 2004 inzake onderhandelingen over en de uitvoering van overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen

 • verordening (EG) nr. 561/2006 van het europees parlement en de raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de raad

 • verordening (EG) nr. 1107/2006 van het europees parlement en de raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen

 • verordening (EU) nr. 1370/2007 van het europees parlement en de raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 1191/69 van de raad en verordening (EEG) nr. 1107/70 van de raad

 • verordening (EG) nr. 1008/2008 van het europees parlement en de raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de gemeenschap

 • verordening (EU) nr. 80/2009 van het europees parlement en de raad van 14 januari 2009 inzake een gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 2299/89 van de raad

 • verordening (EG) nr. 1071/2009 van het europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de raad

 • verordening (EG) nr. 1072/2009 van het europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg

 • verordening (EG) nr. 1073/2009 van het europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van verordening (EG) nr. 561/2006

 • verordening (EU) nr. 996/2010 van het europees parlement en de raad van 20 oktober 2010 inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart en houdende intrekking van richtlijn 94/56/EG

 • verordening (EU) nr. 165/2014 van het europees parlement en de raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3821/85 van de raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van verordening (EG) nr. 561/2006 van het europees parlement en de raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

 • verordening (EU) 2018/1139 van het europees parlement en de raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een agentschap van de europese unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het europees parlement en de raad, en tot intrekking van de verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het europees parlement en de raad en verordening (EEG) nr. 3922/91 van de raad

 • verordening (EU) 2019/1239 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 tot instelling van een europees maritiem ÚÚnloketsysteem en tot intrekking van richtlijn 2010/65/EU

 • verordening (EU) 2020/1056 van het europees parlement en de raad van 15 juli 2020 inzake elektronische informatie over goederenvervoer

 • verordening (EU) 2020/1429 van het europees parlement en de raad van 7 oktober 2020 tot vaststelling van maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de covid-19-uitbraak

 • verordening (EU) nr. 2021/0782 van het europees parlement en de raad van 29 april 2021 betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers

 • verordening (EU) nr. 2023/1805 van het europees parlement en de raad van 2023/1805 van 13 september 2023 betreffende het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in het zeevervoer, en tot wijziging van richtlijn 2009/16/EG

 • verordening (EU) nr. 2023/2405 van het europees parlement en de raad van 18 oktober 2023 inzake het waarborgen van een gelijk speelveld voor duurzaam luchtvervoer (ReFuelEU Luchtvaart)

  BELGI╦

 • wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting

 • wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer

 • wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg

 • wet van 27 december 1974 betreffende de taxidiensten

 • wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen

 • wet van 6 juni 1990 betreffende de luchtvaartondernemingen

 • wet van 15 juli 2013 betreffende het eRegister van wegvervoersondernemingen

 • wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 1071/2009 van het europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de raad en houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 1073/2009 van het europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van verordening (EG) nr. 561/2006

 • wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 1071/2009 van het europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de raad en houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 1072/2009 van het europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg

 • wet van 17 augustus 2013 tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid [ITS-kaderwet]

 • wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

 • wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens

 • wet van 31 juli 2020 over de luchtwaardigheid van de militaire luchtvaartuigen

 • wet van 4 juli 2023 houdende steun voor het goederenvervoer per spoor per ge´soleerde wagons

 • wet van 31 juli 2023 houdende de productnormen voor het integreren van energie uit hernieuwbare bronnen in fossiele motorbrandstoffen bestemd voor de vervoerssector en tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

 • wet van 8 mei 2024 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor vervoersdiensten en houdende de oprichting van het federaal agentschap voor de regulering van transport

  VLAANDEREN

 • decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap vlaamse vervoermaatschappij - de lijn

 • decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg

 • decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen

 • decreet van 8 mei 2009 betreffende toegangsverbod tot voertuigen van de vvm

 • decreet van 21 december 2012 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit

 • decreet van 29 maart 2013 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen

 • decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer

 • decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer

 • decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid

 • decreet van 17 mei 2024 over herkeuringen van voertuigen door erkende keurders bij erkende herstellers in het kader van een proefproject

  VISSERIJ

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 1005/2008 van de raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beŰindigen, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999

 • verordening (EG) nr. 1224/2009 van de raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006

 • verordening (EU) nr. 1379/2013 van het europees parlement en de raad van 11 december 2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de raad en tot intrekking van verordening (EG) nr. 104/2000 van de raad

 • verordening (EU) nr. 1380/2013 van het europees parlement en de raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de raad en tot intrekking van verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de raad en besluit 2004/585/EG van de raad

 • verordening (EU) nr. 508/2014 van het europees parlement en de raad van 15 mei 2014 inzake het europees fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de raad en verordening (EU) nr. 1255/2011 van het europees parlement en de raad

 • verordening (EU) 2017/1130 van het europees parlement en de raad van 14 juni 2017 houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen

 • verordening (EU) 2017/2107 van het europees parlement en de raad van 15 november 2017 tot vaststelling van in het verdragsgebied van de internationale commissie voor de instandhouding van atlantische tonijnen (ICCAT) geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen en tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EG) nr. 1984/2003 en (EG) nr. 520/2007 van de raad

 • verordening (EU) 2017/2403 van het europees parlement en de raad van 12 december 2017 inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1006/2008 van de raad

 • verordening (EU) 2019/473 van het europees parlement en de raad van 19 maart 2019 betreffende het europees bureau voor visserijcontrole

 • verordening (EU) 2019/833 van het europees parlement en de raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de atlantische oceaan

 • verordening (EU) 2019/1241 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de raad en de verordeningen (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 en (EU) 2019/1022 van het europees parlement en de raad, en tot intrekking van de verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de raad

 • verordening (EU) 2021/1139 van het europees parlement en de raad van 7 juli 2021 tot oprichting van het europees fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en tot wijziging van verordening (EU) 2017/1004

 • verordening (EU) 2023/675 van het europees parlement en de raad van 15 maart 2023 tot vaststelling van instandhoudings- en beheersmaatregelen voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn

 • verordening (EU) 2023/2053 van het europees parlement en de raad van 13 september 2023 tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de atlantische oceaan en in de middellandse zee, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833, en tot intrekking van verordening (EU) 2016/1627

  VLAANDEREN

 • wet van 19 augustus 1891 betreffende de zeevisserij in de territoriale zee

 • wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij

 • wet van 10 oktober 1978 houdende vaststelling van een Belgische visserijzone

  VLAAMSE GEMEENSCHAP

 • decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de vlaamse ombudsdienst

 • decreet van 2 maart 1999 houdende machtiging tot deelneming in een co÷peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bevoegd voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel

 • decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking

 • besluit van de vlaamse regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de vlaamse administratie

 • decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

 • decreet van 28 november 2008 tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden

 • decreet van 23 december 2010 betreffende de rechtenverkenner

 • decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de vlaamse gemeenschap en het vlaamse gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd (planlastendecreet)

 • decreet van 5 juli 2013 houdende de organisatie van audittaken bij de vlaamse administratie en de lokale besturen en tot wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet van 9 december 2005, het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het rekenhof en het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 [Auditdecreet van 5 juli 2013]

 • decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige vlaamse bestuursrechtscolleges + besluit van de vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige vlaamse bestuursrechtscolleges

 • decreet van 19 december 2014 houdende de vlaamse vastgoedcodex

 • decreet van 23 december 2016 houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht

 • decreet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid

 • decreet van 29 juni 2018 tot oprichting van de vlaamse raad voor welzijn, volksgezondheid en gezin

 • decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas

 • decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de vlaamse gemeenschap en het vlaamse gewest

 • bestuursdecreet van 7 december 2018

 • decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma's

 • decreet van 29 maart 2019 tot oprichting van het begeleidend comitÚ voor de opvolging van de monitoring van personeelsgegevens in het kader van de vlaamse intersectorale akkoorden voor de social/non-profitsectoren

 • kaderdecreet van 22 maart 2019 betreffende de bestuurlijke handhaving [kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving van 22 maart 2019]

 • decreet van 19 november 2021 tot oprichting van een vlaams subsidieregister

 • decreet van 8 juli 2022 tot oprichting van het platform vitalink

 • decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap vlaams datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap

 • kaderdecreet van 14 juli 2023 over de handhaving van vlaamse regelgeving [Kaderdecreet Vlaamse Handhaving]

 • decreet van 22 december 2023 houdende de bevordering van de integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur

  VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

 • decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de vlaamse gemeenschapscommissie

  VREEMDELINGEN

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 1683/95 van de raad van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel

 • verordening (EG) nr. 1030/2002 van de raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen

 • verordening (EG) nr. 767/2008 van het europees parlement en de raad van 9 juli 2008 betreffende het visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening)

 • verordening (EG) nr. 810/2009 van het europees parlement en de raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)

 • verordening (EU) nr. 603/2013 van het europees parlement en de raad van 26 juni 2013 betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een europees agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

 • verordening (EU) nr. 604/2013 van het europees parlement en de raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend

 • verordening (EU) 2016/1953 van het europees parlement en de raad van 26 oktober 2016 betreffende de vaststelling van een europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen en tot intrekking van de aanbeveling van de raad van 30 november 1994

 • verordening (EU) 2018/1806 van het europees parlement en de raad van 14 november 2018 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld

 • verordening (EU) 2018/1860 van het europees parlement en de raad van 28 november 2018 betreffende het gebruik van het schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

 • verordening (EU) 2018/1861 van het europees parlement en de raad van 28 november 2018 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van de overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van schengen en tot wijziging en intrekking van verordening (EG) nr. 1987/2006

 • verordening (EU) 2018/1862 van het europees parlement en de raad van 28 november 2018 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiŰle en justitiŰle samenwerking in strafzaken, tot wijziging en intrekking van besluit 2007/533/JBZ van de raad en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1986/2006 van het europees parlement en de raad en besluit 2010/261/EU van de commissie

 • verordening (EU) 2018/1240 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen

 • verordening (EU) 2019/816 van het europees parlement en de raad van 17 april 2019 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter aanvulling van het europees strafregisterinformatiesysteem en tot wijziging van verordening (EU) 2018/1726

 • verordening (EU) 2019/818 van het europees parlement en de raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de unie-informatiesystemen op het gebied van politiŰle en justitiŰle samenwerking, asiel en migratie en tot wijziging van verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 en (EU) 2019/816

 • verordening (EU) 2021/1147 van het europees parlement en de raad van 7 juli 2021 tot oprichting van het fonds voor asiel, migratie en integratie

 • verordening (EU) 2021/1148 van het europees parlement en de raad van 7 juli 2021 tot oprichting, in het kader van het fonds voor ge´ntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiŰle steun voor grensbeheer en visumbeleid

 • verordening (EU) 2021/2303 van het europees parlement en de raad van 15 december 2021 inzake het asielagentschap van de europese unie en tot intrekking van verordening (EU) nr. 439/2010

 • verordening (EU) 2024/1347 van het europees parlement en de raad van 14 mei 2024 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komen, en voor de inhoud van de verleende bescherming, tot wijziging van richtlijn 2003/109/EG van de raad en tot intrekking van richtlijn 2011/95/EU van het europees parlement en de raad

 • verordening (EU) 2024/1348 van het europees parlement en de raad van 14 mei 2024 tot vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de unie en tot intrekking van richtlijn 2013/32/EU

 • verordening (EU) 2024/1349 van het europees parlement en de raad van 14 mei 2024 tot vaststelling van een terugkeergrensprocedure en tot wijziging van verordening (EU) 2021/1148

 • verordening (EU) 2024/1350 van het europees parlement en de raad van 14 mei 2024 tot vaststelling van een uniekader voor hervestiging en toelating op humanitaire gronden, en tot wijziging van verordening (EU) 2021/1147

 • verordening (EU) 2024/1351 van het europees parlement en de raad van 14 mei 2024 betreffende asiel- en migratiebeheer, tot wijziging van de verordeningen (EU) 2021/1147 en (EU) 2021/1060 en tot intrekking van verordening (EU) nr. 604/2013

 • verordening (EU) 2024/1356 van het europees parlement en de raad van 14 mei 2024 tot invoering van de screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen en tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 en (EU) 2019/817

 • verordening (EU) 2024/1358 van het europees parlement en de raad van 14 mei 2024 betreffende de instelling van "Eurodacö" voor de vergelijking van biometrische gegevens om de verordeningen (EU) 2024/1351 en (EU) 2024/1350 van het europees parlement en de raad en richtlijn 2001/55/EG van de raad doeltreffend toe te passen en om illegaal verblijvende onderdanen van derde landen en staatlozen te identificeren en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en europol om vergelijkingen van eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, tot wijziging van de verordeningen (EU) 2018/1240 en (EU) 2019/818 van het europees parlement en de raad en tot intrekking van verordening (EU) nr. 603/2013 van het europees parlement en de raad

 • verordening (EU) 2024/1359 van het europees parlement en de raad van 14 mei 2024 betreffende de aanpak van crisis- en overmachtsituaties op het gebied van migratie en asiel en tot wijziging van verordening (EU) 2021/1147

  BELGI╦

 • wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

 • wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel

 • koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de raad voor vreemdelingenbetwistingen + wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand (artikel 4, ž 4)

 • wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen

 • wet van 29 maart 2024 betreffende de oprichting en de organisatie van de opdrachten van ETIAS nationale eenheid (E.N.E.)

  VLAANDEREN

 • decreet van 18 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in oekra´ne + besluit van de vlaamse regering van 18 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in oekra´ne

  VRIJWILLIGERSWERK

 • decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin

 • decreet van 23 juni 2023 over het geco÷rdineerd vlaams vrijwilligersbeleid

  WAPENS

  EUROPA

 • verordening (EU) nr. 428/2009 van de raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeŰrlei gebruik

 • verordening (EU) 821/2021 van het europees parlement en de raad van 20 mei 2021 tot instelling van een unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeŰrlei gebruik

 • verordening (EU) 2023/1525 van het europees parlement en de raad van 20 juli 2023 betreffende de ondersteuning van de productie van munitie

  BELGI╦

 • wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie

 • wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens [Wapenwet]

 • wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens

  VLAANDEREN

 • decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie [Wapenhandeldecreet]

  WATERINGEN

 • wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen

  WEGEN

  BELGI╦

 • wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen

  VLAANDEREN

 • decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen

 • decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport

 • decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen

  WEGVERKEER & VERKEERSVEILIGHEID

  zie ook: strafrecht

  EUROPA

 • verordening (EU) nr. 167/2013 van het europees parlement en de raad van 5 februari 2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen

 • verordening (EU) nr. 168/2013 van het europees parlement en de raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers

 • verordening (EU) 2015/758 van het europees parlement en de raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van richtlijn 2007/46/EG

  BELGI╦

 • koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

 • wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968

 • koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen

 • koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg [wegcode]

 • koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciŰle platen en de nationale platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens

 • koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

 • koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

 • wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de kruispuntbank van de voertuigen

 • koninklijk besluit van 18 november 2011 betreffende de kruispuntbank van de rijbewijzen

 • samenwerkingsakkoord van 26 april 2023 tussen de federale staat, het waalse gewest, het vlaamse gewest en het brusselse hoofdstedelijke gewest tot oprichting van het centraal fietsregister

  code van de openbare weg (aangekondigd)

  VLAANDEREN

 • decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

 • decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

 • decreet van 9 maart 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B

 • decreet van 15 maart 2024 over het professionele rijonderricht

  WELZIJN

 • decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk

 • decreet van 17 februari 2017 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw

  WETENSCHAP & INNOVATIE

 • decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

  WONEN

  zie ook: grond- en pandenbeleid

 • decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor vlaams-brabant aan de provincie vlaams-brabant

 • decreten over het vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020 [Vlaamse Codex Wonen van 2021]

 • decreet van 23 juni 2023 over wonen in eigen streek

  WOONZORG

 • decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

 • woonzorgdecreet van 13 maart 2009

 • decreet van 15 februari 2019 betreffende de woonzorg [Woonzorgdecreet van 15 februari 2019]

  ZEE

  INTERNATIONAAL

 • convention on the territorial sea and the contiguous zone, ondertekend te geneve op 29 april 1958 (verdrag inzake de volle zee) + vertaling

 • united nations convention on the law of the sea, ondertekend in montego bay op 10 december 1982 (zeerechtverdrag) + vertaling

  BELGI╦

 • wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat

 • wet van 24 november 1975 houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bijgevoegd reglement en zijn bijlagen, opgemaakt te londen op 20 oktober 1972

 • wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse internationale akten inzake de zeevaart

 • wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van belgiŰ in de noordzee

 • wet van 11 december 2022 ter bescherming van het marien milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de belgische zeegebieden

  ZEEHAVENS

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 725/2004 van het europees parlement en de raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

 • verordening (EU) 2017/352 van het europees parlement en de raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiŰle transparantie van havens

  VLAANDEREN

 • decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

 • decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteinsdienst