belgische nationaliteit | bescherming ideologische & filosofische strekkingen | civiele lijst & koninklijke familie | experimenten op de menselijke persoon | gelijkheid | gemeenschappen & gewesten | grondwet | grondwettelijk hof | openbaarheid van bestuur | pers | persoonlijke levenssfeer | rechten van het kind | rechten van de mens | rechten van de patiŰnt | rechten van de vrijwilliger | rechten & vrijheden - algemeen | regeringsvorm & machten | soevereiniteit | verkiezingen | vrijheid van vereniging | wapen & vlag

BELGISCHE NATIONALITEIT

 • wetboek van de belgische nationaliteit van 28 juni 1984

  BESCHERMING IDEOLOGISCHE & FILOSOFISCHE STREKKINGEN

 • wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt [cultuurpactwet]

  CIVIELE LIJST & KONINKLIJKE FAMILIE

 • wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de koninklijke familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie

 • wet 27 november 2013 houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan zijne majesteit koning albert II

 • wet 27 november 2013 houdende vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van koning filip

  EXPERIMENTEN OP DE MENSELIJKE PERSOON

 • wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon

  GELIJKHEID

  zie ook: strafrecht, bestrijding van discriminatie

  EUROPA

 • verordening (EU) 2018/302 van het europees parlement en de raad van 28 februari 2018 inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt, en tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 2006/2004 en (EU) 2017/2394 en richtlijn 2009/22/EG

  BELGI╦

 • wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid

 • wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

 • wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen

 • samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen voor de oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van racisme en discriminatie onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980

  VLAANDEREN

 • decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

  GEMEENSCHAPPEN & GEWESTEN

  zie ook: grondwet (art. 1 tot 7, 115 tot 141, 143)

  BELGI╦

  bijzondere meerderheidswetten

 • (bijzondere) wet van 21 juli 1971 betreffende de bevoegdheid en de werking van de cultuurraden voor de nederlandse cultuurgemeenschap en voor de franse cultuurgemeenschap

 • bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen [bijzondere wet tot hervorming der instellingen]

 • bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de brusselse instellingen [brusselwet]

 • bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten [financieringswet]

 • bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen

  andere wetten & besluiten

 • gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

 • wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de duitstalige gemeenschap

 • wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de gemeenschappen en de gewesten en de nationale economische sectoren

 • wet van 18 december 1986 houdende bevoegdverklaring van de federale overheidsdienst financiŰn belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen voor rekening van de gemeenschappen, de gewesten en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen

 • wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen [Pacificatiewet] (originele, niet-geconsolideerde versie) + bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde pacificatiewet) en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft, hoofdstuk 2

 • wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, van de grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid

 • wet van 23 januari 1989 op het rechtscollege bedoeld bij artikel 92bis, § 5 en § 6, en artikel 94, § 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

 • gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur

 • wet van 23 mei 2000 tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten

 • koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de gemeenschaps- en gewestregeringen en van de colleges van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en van de franse gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen [APKB]

 • koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende uitvoering van artikel 4, § 5, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten

 • wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het rekenhof
  + koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

 • koninklijk besluit van 21 april 2007 tot oprichting van de waarnemingspost voor de gewestelijke fiscaliteit

 • wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme

  samenwerkingsakkoorden

 • samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale staat en het brusselse hoofdstedelijk gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van brussel te bevorderen

 • samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten, met betrekking tot de vertegenwoordiging van het koninkrijk belgië in de ministerraad van de europese unie + samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten en het verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, met betrekking tot de vertegenwoordiging van het koninkrijk belgië in de ministerraad van de europese unie

 • samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten over de nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdragen + samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten en het verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie over de nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdragen

 • kaderakkoord van 30 juni 1994 tot samenwerking tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten over de vertegenwoordiging van het koninkrijk belgiŰ bij de internationale organisaties waarvan de werkzaamheden betrekking hebben op gemengde bevoegdheden

 • samenwerkingsakkoord van 11 juli 1994 tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten over de rechtsgedingvoering voor een internationaal of supranationaal rechtscollege in een gemengd geschil

 • samenwerkingsakkoord van 7 december 2001 tussen de federale staat en de gewesten betreffende de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van hun fiscale bevoegdheden en betreffende de overlegprocedures inzake technische uitvoerbaarheid van door de gewesten voorgenomen wijzigingen aan de gewestelijke belastingen en inzake de technische uitvoerbaarheid van de invoering door de gewesten van algemene belastingverminderingen of -vermeerderingen van de verschuldigde personenbelasting

 • samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, ž 1, van het verdrag inzake stabiliteit, co÷rdinatie en bestuur in de economische en monetaire unie

 • samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid

 • samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 tussen de federale staat, het vlaamse gewest, het waalse gewest en het brusselse hoofdstedelijk gewest met betrekking tot de co÷rdinatiestructuur voor patrimoniuminformatie

 • samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014 tussen de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies tot organisatie van de publicatie van de maandelijkse en de kwartaalbegrotingsgegevens en tot aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met de evaluatie van de begrotingsprognoses

 • samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de federale staat, het vlaamse gewest, het waalse gewest en het brusselse hoofdstedelijk gewest, de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap, de duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad en de franse gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het interfederaal instituut voor de statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comitÚs van het instituut voor de nationale rekeningen

 • samenwerkingsakkoord van 19 maart 2020 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap en de duitstalige gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en van de federale staat inzake het tax shelter-stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling + wijziging

 • samenwerkingsakkoord van 4 april 2024 tussen de vlaamse gemeenschap, het vlaamse gewest, de franse gemeenschap, de duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de franse gemeenschapscommissie, het waalse gewest, het brusselse hoofdstedelijke gewest en de federale staat over de interbestuurlijke uitvoering van verordening (EU) 2018/1724 van het europees parlement en de raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van ÚÚn digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van verordening (EU) nr. 1024/2012

  protocollen

 • protocol van 24 april 2001 tot regeling van de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en vervoer en van de technische voorschriften inzake verkeers- en vervoermiddelen, alsook bij het ontwerpen van de regels betreffende de organisatie en de uitwerking van de veiligheid van het luchtverkeer op de regionale luchthavens en de openbare vliegvelden

 • protocol van 6 juli 2005 tot regeling van de onderscheiden vormen van medewerking tussen de federale regering en de gemeenschaps- en gewestregeringen (niet officieel bekendgemaakt)

  VLAANDEREN

 • decreet van 4 mei 1994 tot aanpassing van decreten, wetten, koninklijke en ministeriële besluiten aan de federale terminologie en aan de toepassing van artikel 198 van de grondwet

 • bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de vlaamse instellingen

  WALLONI╦ & BRUSSEL

 • (bijzonder) decreet I van 5 juli 1993 van de franse gemeenschap betreffende de overdracht van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de franse gemeenschap naar het waalse gewest en de franse gemeenschapscommissie

 • (bijzonder) decreet I van 7 juli 1993 van het waalse gewest betreffende de overheveling van bevoegdheden van de franse gemeenschap naar het waalse gewest

 • (bijzonder) decreet I van 8 juli 1993 van de franse gemeenschapscommissie betreffende de overdracht van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de franse gemeenschap naar de franse gemeenschapscommissie

 • (bijzonder) decreet II van 19 juli 1993 van de franse gemeenschap tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de franse gemeenschap aan het waalse gewest en de franse gemeenschapscommissie

 • (bijzonder) decreet II van 22 juli 1993 van het waalse gewest betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de franse gemeenschap naar het waalse gewest en de franse gemeenschapscommissie

 • (bijzonder) decreet III van 22 juli 1993 van de franse gemeenschapscommissie tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

 • bijzonder decreet van 3 april 2014 van de franse gemeenschap betreffende de bevoegdheden van de franse gemeenschap waarvan de uitoefening naar het waalse gewest en de franse gemeenschapscommissie wordt overgedragen

 • (bijzonder) decreet van 4 april 2014 van de franse gemeenschapscommissie betreffende de overdracht van de uitoefening van de bevoegdheden van de franse gemeenschap naar het waalse gewest en de franse gemeenschapscommissie

 • (bijzonder) decreet van 11 april 2014 van het waalse gewest betreffende de bevoegdheden van de franse gemeenschap waarvan de uitoefening aan het waalse gewest en aan de franse gemeenschapscommissie overgedragen wordt

  DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

 • decreet van 23 december 1993 van het waalse gewest betreffende de uitoefening door de duitstalige gemeenschap van de bevoegdheden van het waalse gewest in de aangelegenheid "monumenten en landschappen"

 • decreet van 17 januari 1994 van de duitstalige gemeenschap betreffende de uitoefening door de duitstalige gemeenschap van de bevoegdheden van het waalse gewest in de aangelegenheid "monumenten en landschappen"

 • decreet van 6 mei 1999 van het waalse gewest betreffende de uitoefening door de duitstalige gemeenschap van de bevoegdheden van het waalse gewest inzake tewerkstelling en opgravingen

 • decreet van 10 mei 1999 van de duitstalige gemeenschap betreffende de uitoefening door de duitstalige gemeenschap van de bevoegdheden van het waalse gewest inzake tewerkstelling en opgravingen

 • decreet van 27 mei 2004 van het waalse gewest betreffende de uitoefening door de duitstalige gemeenschap van sommige bevoegdheden van het waalse gewest inzake de ondergeschikte besturen

 • decreet van 1 juni 2004 van de duitstalige gemeenschap betreffende de uitoefening door de duitstalige gemeenschap van sommige bevoegdheden van het waalse gewest inzake de ondergeschikte besturen

 • decreet van 27 maart 2014 van het waalse gewest betreffende de uitoefening door de duitstalige gemeenschap van de bevoegdheden van het waalse gewest inzake toerisme

 • decreet van 31 maart 2014 van de duitstalige gemeenschap betreffende de uitoefening door de duitstalige gemeenschap van de bevoegdheden van het waals gewest inzake toerisme

  GRONDWET

 • grondwet (zie ook de geconsolideerde versie van de senaat) + verklaring tot herziening van de grondwet van 18 mei 2024

 • wet van 19 juli 1945 strekkend tot het voorzien in de uitvoering van artikel 93 van de grondwet

  GRONDWETTELIJK HOF

 • bijzondere wet van 6 januari 1989 op het grondwettelijk hof

 • wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het grondwettelijk hof

  OPENBAARHEID VAN BESTUUR

  INTERNATIONAAL

  zie: verdrag van Aarhus

 • verdrag inzake de toegang tot officiŰle documenten, gedaan te Troms° op 18 juni 2009 (in BelgiŰ nog niet van kracht) + nederlandse vertaling

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 1049/2001 van het europees parlement en de raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het europees parlement, de raad en de commissie

 • richtlijn 2003/4/EG van het europees parlement en de raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van richtlijn 90/313/EEG van de raad

 • verordening (EU) nr. 1367/2006 van het europees parlement en de raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het verdrag van aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen

  BELGI╦

  grondwet, artikel 32

 • wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur

 • koninklijk besluit van 27 september 2005 houdende maatregelen inzake het verzekeren van de verspreiding van en de toegang tot de inhoud van het belgisch staatsblad

 • wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie

 • koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument of een document met milieu-informatie

 • koninklijk besluit van 29 april 2008 betreffende de samenstelling en werkwijze van de commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

  VLAANDEREN

 • bestuursdecreet van 7 december 2018, titel II, hoofdstuk 3

  PERS

 • decreet van 20 juli 1831 op de drukpers

 • wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord

  PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

  zie ook : grondwet (art. 22), EVRM (art. 8) en BUPO (art. 17)

  EUROPA

 • verdrag tot bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, gedaan te straatsburg op 28 januari 1981 + vertaling

 • verordening (EU) 2016/679 van het europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of GDPR)

 • richtlijn (EU) 2016/680 van het europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van kaderbesluit 2008/977/JBZ van de raad

  BELGI╦

 • wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en openen van privé-communicatie en -telecommunicatie

 • wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

 • wet van 3 december 2017 tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit

 • wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

 • wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomitÚ en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het europees parlement en de raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG

  RECHTEN VAN HET KIND

  zie ook : grondwet (art. 22bis)

  INTERNATIONAAL

 • verdrag inzake de rechten van het kind, opgemaakt te new york op 20 november 1989 + vertaling

 • facultatief protocol, opgemaakt te new york op 19 december 2011 + vertaling

  VLAANDEREN

 • besluit van de vlaamse regering van 12 december 2008 tot instelling van een kind- en jongere-effectrapport

  RECHTEN VAN DE MENS

  zie ook: internationaal recht

  BELGI╦

 • wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een federaal instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens

  VLAANDEREN

 • decreet van 28 oktober 2022 tot oprichting van een vlaams mensenrechteninstituut

  RECHTEN VAN DE PATI╦NT

 • wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg

 • wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt

  RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER

 • wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers

  RECHTEN & VRIJHEDEN - ALGEMEEN

 • besluit van het voorlopig bewind van 16 oktober 1830 betreffende de vrijheid van de drukpers, van het woord en van het onderwijs

  REGERINGSVORM & MACHTEN

  BELGI╦

 • decreet van het nationaal congres van 22 november 1830 betreffende de regeringsvorm van belgië (geen officiële Nederlandse tekst)

 • decreet van het nationaal congres van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie oranje-nassau van enige macht in belgië (geen officiële Nederlandse tekst)

 • decreet van 20 juli 1831 betreffende de eedaflegging bij de aanvang der grondwettelijke vertegenwoordigende monarchie

 • wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek

 • wet van 6 augustus 1931 houdende de vaststelling van onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers

 • koninklijk besluit van 3 november 1960 betreffende de comités tot aankoop van onroerende goederen voor rekening van de staat, van de staatsinstellingen en van de instellingen waarin de staat een overwegend belang heeft

 • wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen

 • wet van 13 juni 1961 betreffende de coördinatie en de codificatie van wetten

 • wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een regie der gebouwen

 • wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende cultuurraden voor de nederlandse cultuurgemeenschap en voor de franse cultuurgemeenschap

 • koninklijk besluit van 24 maart 1972 betreffende de staatssecretarissen

 • wet van 4 april 1980 betreffende overdracht van bevoegdheden voor de uitvoering van de richtlijnen van de raad van de europese gemeenschappen, betreffende de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de dierengeneeskunde

 • wet van 8 juli 1992 betreffende de uitoefening van de bij wet toegekende bevoegdheden aan ministeriële comités en aan ministers

 • handvest van de gebruiker van de openbare diensten (4 december 1992)

 • wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen

 • wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de grondwet en tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de raad van state

 • bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen + bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

 • wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen + wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

 • wet van 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de bij de Wetgevende Kamers aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen

 • wet van 26 mei 2003 tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale wetgevende kamers in en buiten rechte

 • wet van 25 april 2007 tot oprichting van een parlementair comitÚ belast met de wetsevaluatie

 • wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, titel 2, hoofdstuk 2 (regelgevingsimpactanalyse) + koninklijk besluit van 21 december 2013 houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging

 • wet van 21 december 2013 tot versterking van de transparantie, de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de beslissingen en adviezen op het vlak van de gezondheid, de ziekteverzekering, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu

 • wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een federale deontologische commissie en houdende de deontologische code voor de openbare mandatarissen

 • wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren

 • wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

 • wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox

 • wet van 2 mei 2019 betreffende de bij de kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften

 • koninklijk besluit van 27 oktober 2020 tot vaststelling van bepaalde ministeriŰle bevoegdheden

 • wet van 2 maart 2023 tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de kamer van volksvertegenwoordigers

 • deontologische code voor de regeringsleden (omzendbrief van 20 juni 2023)

 • wet van 23 november 2023 teneinde het rekenhof de bevoegdheid te verlenen om de rekeningen van de kamer van volksvertegenwoordigers en de dotatiegerechtigde instellingen te controleren en die instellingen bij te staan bij de opmaak van de begrotingen

 • wet van 9 april 2024 tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de senaat

  VLAANDEREN

 • decreet van 21 juni 1972 betreffende de gevolgen van een vernieuwing van het vlaams parlement ten aanzien van de bij het vlaams parlement aanhangige ontwerpen en voorstellen van decreet

 • decreet van 6 juli 2001 houdende nadere regeling van het recht om verzoekschriften bij het vlaams parlement in te dienen

 • decreet van 1 maart 2002 houdende de organisatie van het parlementair onderzoek

 • bijzonder decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de mededelingen van de voorzitter van het vlaams parlement

 • decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de regeringsmededelingen

 • besluit van de vlaamse regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de vlaamse regering

 • besluit van de vlaamse regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de vlaamse regering

  SOEVEREINITEIT

 • afkondiging door het nationaal congres op 18 november 1830 van de onafhankelijkheid van het belgische volk (geen officiŰle Nederlandse tekst)

  VERKIEZINGEN

  EUROPA

 • wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het europese parlement

 • wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het europees parlement

 • wet van 17 juni 2002 tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het europees parlement

  BELGI╦

 • kieswetboek van 12 april 1894

 • wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen

 • wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het vlaams parlement, het waals parlement, het brussels hoofdstedelijk parlement en het parlement van de duitstalige gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid

 • wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk

 • wet van 22 mei 2014 betreffende de doorrekening door het federaal planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de kamer van volksvertegenwoordigers

  VLAANDEREN

 • decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen voor de verkiezing van het vlaams parlement

 • decreet van 25 mei 2012 houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen (het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012)

  GEMEENTEN & PROVINCIES

  zie ook www.vlaanderen.be/verkiezingen

 • gemeentekieswet

 • provinciekieswet

 • decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011)

  VRIJHEID VAN VERENIGING

 • besluit van het voorlopig bewind van 16 oktober 1830 betreffende de verenigingen (geen officiŰle Nederlandse tekst)

 • besluit van het voorlopig bewind van 21 oktober 1830 houdende invoering van de volle vrijheid om theaters op te richten en er stukken in te laten opvoeren (geen officiële Nederlandse tekst)

 • wet van 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vereniging

  WAPEN & VLAG

  BELGI╦

 • koninklijk besluit van 12 juli 2019 houdende vaststelling van het wapen van het koninklijk huis en van zijn leden

  VLAANDEREN

 • decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de vlaamse gemeenschap

 • decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de vlaamse gemeenschapscommissie