algemeen | belastinggeschillen | brexit | btw | diverse rechten en taksen | douane & accijnzen | fiscale regularisatie | inkomstenbelastingen | invordering | kilometerheffing | met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen | minimumbelasting | provincie- & gemeentebelastingen | registratie-, hypotheek- & griffierechten | successierechten | taks op de effectenrekeningen | uitwisseling van inlichtingen | vlaamse gewest | voorafgaande beslissingen

ALGEMEEN

INTERNATIONAAL

 • multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving, gedaan te parijs op 24 november 2016 + nederlandse vertaling

  EUROPA

  zie: europese unie, belastingen & taksen

  BELGIň

 • wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest (artikel 2, ß 2: wettelijke rentevoet in fiscale zaken)

 • wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen (uittreksel)

 • wet van 28 april 1999 tot aanvulling, wat de bestrijding van de fiscale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

 • wet van 17 februari 2000 met betrekking tot de retroactieve toepassing van de vrijstellingen die zijn bepaald in de zetelakkoorden met de internationale intergouvernementele organisaties inzake inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

 • wet van 19 november 2004 tot invoering van een heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en munten

 • wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst financiŽn in het kader van zijn opdrachten

 • wet van 30 juli 2013 met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector

 • samenwerkingsakkoord van 27 maart 2017 tussen de federale staat, het vlaamse gewest, het waalse gewest, het brusselse hoofdstedelijk gewest, de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap en de duitstalige gemeenschap in het kader van de richtlijn 2011/16/EU van de raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen tussen het koninkrijk belgië en een andere staat of andere staten die voorzien in een administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

 • wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst

 • wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

 • wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiŽle alsook diverse bepalingen (artikel 33: verplichting tot betaling in euro door bepaalde administraties van de FOD financiŽn)

 • wet van 12 mei 2024 tot digitalisatie van de relaties tussen de federale overheidsdienst financiŽn, de burgers, de bedrijven, de rechtspersonen en bepaalde derden en tot opheffing van de wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de federale overheidsdienst financiŽn, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten

  BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW)

  EUROPA

 • dertiende richtlijn 86/560/EEG van de raad van 17 november 1986 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lid-staten inzake omzetbelasting - regeling voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet op het grondgebied van de gemeenschap gevestigde belastingplichtigen

 • richtlijn 2006/112/EG van de raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde [btw-richtlijn]

 • richtlijn 2008/7/EG van de raad van 12 februari 2008 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal

 • richtlijn 2008/9/EG van de raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn

 • verordening nr. 904/2010 van de raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde

 • uitvoeringsverordening nr. 282/2011 van de raad van 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

 • uitvoeringsverordening nr. 79/2012 van de commissie van 31 januari 2012 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde

  BELGIň

 • wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde van 3 juli 1969 [btw-wetboek]

 • koninklijke besluiten nrs. 1 tot 59 e.a. [koninklijke besluiten ter uitvoering van het btw-wetboek]

  BELASTINGGESCHILLEN

 • wet van 2 mei 2019 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017/1852 van de raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de europese unie

  BREXIT

  BELGIň

 • wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het verenigd koninkrijk uit de europese unie, titel VI, hoofdstuk 2

 • wet van 21 februari 2020 tot invoering van diverse fiscale overgangsbepalingen wat betreft de terugtrekking van het verenigd koninkrijk van groot-brittanniŽ en noord-ierland uit de europese unie

  VLAANDEREN

 • decreet van 22 maart 2019 houdende tijdelijke maatregelen als het verenigd koninkrijk zich zonder akkoord uit de europese unie terugtrekt, hoofdstuk 2

  DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN

 • wetboek diverse rechten en taksen

 • uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het wetboek diverse rechten en taksen (koninklijk besluit van 3 maart 1927)

  DOUANE & ACCIJNZEN

  EUROPA

 • verordening (EEG) nr. 2658/87 van de raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

 • besluit 2009/917/JBZ van de raad van 30 november 2009 inzake het gebruik van informatica op douanegebied

 • richtlijn 2011/64/EU van de raad van 21 juni 2011 betreffende de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten

 • verordening (EG) nr. 952/2013 van het europees parlement en de raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de unie

 • verordening (EU) 2018/1672 van het europees parlement en de raad van 23 oktober 2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1889/2005

 • verordening (EU) 2022/2399 van het europees parlement en de raad van 23 november 2022 tot instelling van de ťťnloketomgeving van de europese unie voor de douane en tot wijziging van verordening (EU) nr.†952/2013

  BELGIň

 • algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoŲrdineerd op 18 juli 1977

 • wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

 • wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken

 • programmawet van 27 december 2004, titel XI, hoofdstuk XVIII - De belasting van energieproducten en elektriciteit

 • wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen

 • wet van 21 december 2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie

 • wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen

 • wet van 14 april 2024 betreffende de instelling van een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie

  FISCALE REGULARISATIE

  BELGIň

 • wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie

  VLAANDEREN

 • decreet van 10 februari 2017 houdende een tijdelijke vlaamse fiscale regularisatie

  INKOMSTENBELASTINGEN

  BELGIň

 • wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992)

 • koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 1992)

 • koninkllijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels

  VLAANDEREN

 • decreet van 19 mei 2006 betreffende de winwinlening

 • decreet van 30 juni 2006 houdende de invoering van een forfaitaire vermindering in de personenbelasting

  INVORDERING

  zie ook: europese unie, wederzijdse invorderingsbijstand

  BELGIň

 • domaniale wet van 22 december 1949

 • wet van 18 december 1986 houdende bevoegdverklaring van de federale overheidsdienst financiŽn belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen tot invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor rekening van de gemeenschappen, de gewesten en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen (tekst niet beschikbaar)

 • wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van 13 april 2019

 • koninklijk besluit van 20 december 2019 tot uitvoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

  VLAANDEREN

 • domaniale wet van 22 december 1949

 • decreet van 23 december 1986 houdende bevoegdverklaring van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen tot het uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke verrichtingen voor rekening van de vlaamse gemeenschap en van de instellingen die ervan afhangen

 • decreet van 23 december 1986 houdende bevoegdverklaring van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen tot het uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke verrichtingen voor rekening van het vlaamse gewest en van de instellingen die ervan afhangen

 • decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de vlaamse gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren

 • decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het vlaamse gewest en de instellingen die eronder ressorteren

 • besluit van de vlaamse regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap vlaamse belastingdienst

 • decreet van 21 december 2012 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen

 • decreet van 19 april 2024 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen

  KILOMETERHEFFING

  BELGIň

 • samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het vlaamse gewest, het waalse gewest en het brusselse hoofdstedelijke gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven interregionaal samenwerkingsverband viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

 • samenwerkingsakkoord van 24 maart 2016 tussen het vlaamse gewest, het waalse gewest en het brusselse hoofdstedelijke gewest houdende oprichting van een bemiddelende instantie in het kader van de elektronische tolheffingssystemen op het grondgebied van de drie gewesten

  VLAANDEREN

 • decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de vlaamse codex fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband

 • decreet van 3 juni 2022 over elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer

  MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN

  BELGIň

 • wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen van 23 november 1965 (titel VII - belasting op de deelname van de werknemers in de winst of in het kapitaal van de vennootschap)

  VLAANDEREN

 • wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen van 23 november 1965

 • decreet van 16 maart 2012 houdende de overname van de dienst van de verkeersbelastingen

  MINIMUMBELASTING

 • wet van 19 december 2023 houdende de invoering van een minimumbelasting voor multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen

  PROVINCIE- & GEMEENTEBELASTINGEN

 • decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

  REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- & GRIFFIERECHTEN

 • wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van 30 november 1939

  SUCCESSIERECHTEN

 • wetboek der succesierechten van 31 maart 1936

  TAKS OP DE EFFECTENREKENINGEN

 • wet van 17 februari 2021 houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

  UITWISSELING VAN INLICHTINGEN

  INTERNATIONAAL

 • verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te straatsburg op 25 januari 1988 + nederlandse vertaling

 • multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiŽle rekeningen, ondertekend te berlijn op 29 oktober 2014 + nederlandse vertaling

  BELGIň

 • wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiŽle rekeningen, door de belgische financiŽle instellingen en de FOD financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden

 • koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, met het oog op de toepassing van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiŽle rekeningen, door de belgische financiŽle instellingen en de FOD financiŽn, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden

  VLAANDEREN

 • decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen

  VLAAMSE GEWEST

 • vlaamse codex fiscaliteit (Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013)

 • besluit van de vlaamse regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de vlaamse codex fiscaliteit van 13 december 2013 (besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013)

 • decreet van 17 april 2020 tot tijdelijke afwijking van de vlaamse codex fiscaliteit als gevolg van de coronacrisis

  VOORAFGAANDE BESLISSINGEN

 • wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken