ALGEMEEN:
armoede & sociale uitsluiting | indexering | jobbonus | kwaliteit van het leven | recht op maatschappelijke integratie | sociaalrechtelijk toezicht | sociaal strafrecht | talen | zorgsector

ARBEIDSRECHT:
algemeen | arbeidsovereenkomst | arbeidsreglement | arbeidsvoorwaarden & arbeidstijd | brexit | buitenlandse werknemers | collectieve arbeidsverhoudingen | controlegeneeskunde | detachering | e-commerce | europese vennootschap | feestdagen | havenarbeid | huisarbeid | jaarlijkse vakantie | leerlingwezen | loon | maritieme arbeid | nationale arbeidsraad | niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen | organisatie bedrijfsleven | ouderschapsverlof | personen met een handicap | politiek verlof | prestaties van algemeen belang in vredestijd | sociale documenten | sociale promotie | sociale verkiezingen | sluiting van ondernemingen | tijdelijke arbeid & uitzendarbeid | vervoerkosten | visserijsector | welzijn van de werknemer | werkgelegenheid | werknemersparticipatie | zwartwerk & tewerkstelling illegalen

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT:
algemeen | arbeidsongeval | beroepsziekte | inkomensgarantie voor ouderen | instellingen voor sociale zekerheid | koloniale en overzeese sociale zekerheid | kruispuntbank | kunstwerkers | mantelzorg | nationale erkentelijkheid  | pensioenen | personen met een handicap - tegemoetkomingen | werkloosheid | werkloosheid met bedrijfstoeslag | zeelieden | zelfstandigen | ziekenfondsen | ziekenhuizen | ziekteverzekering | zorg


 


ALGEMEEN

ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING

EUROPA

 • verordening (EU) nr. 223/2014 van het europees parlement en de raad van 11 maart 2014 betreffende het fonds voor europese hulp aan de meest behoeftigen

  BELGI╦

 • wet van 9 oktober 2023 tot versterking van het federale armoedebeleid

  INDEXERING

 • wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld

  JOBBONUS

 • decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus

 • decreet van 15 juli 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen

  KWALITEIT VAN HET LEVEN

 • wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven

  RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

 • wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

 • koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie

  SOCIAALRECHTELIJK TOEZICHT

 • decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de vlaamse gemeenschap en het vlaamse gewest bevoegd zijn (decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht)

  SOCIAAL STRAFRECHT

 • sociaal strafwetboek

 • wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht

 • wet van 6 juni 2010 tot invoering van het sociaal strafwetboek

 • wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de federale overheidsdienst economie, kmo, middenstand en energie en tot wijziging van het sociaal strafwetboek

  TALEN

 • decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de eningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen

  ZORGSECTOR

 • wet van 20 november 2022 houdende maatregelen aangaande de personeelsschaarste in de zorgsector


  ARBEIDSRECHT

  ALGEMEEN

 • wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen

 • wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen

 • wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord

 • wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen

 • wet 18 december 2023 betreffende de toekenning van de eretekens van de arbeid, de huldepenningen en de bijzondere beroepsvereningseretekens

  ARBEIDSOVEREENKOMST

  ALGEMEEN

 • wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst

 • wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

 • wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comitÚs voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

 • wet van 5 maart 2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers

 • wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (hoofdstuk 2: flexi-jobs horeca)

  SCHEEPVAART

 • wet van 23 september 1931 op de aanwerving van het personeel der zeevisserij

 • wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser

  SEKSWERK

 • wet van 3 mei 2024 houdende bepalingen betreffende sekswerk onder arbeidsovereenkomst

  SPORT

  belgiŰ

 • wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars

 • wet van 15 mei 2007 tot verbetering van het sociaal statuut van de betaalde sportbeoefenaar

  vlaanderen

 • decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar

  ARBEIDSREGLEMENT

 • wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen

  ARBEIDSVOORWAARDEN & ARBEIDSTIJD

 • arbeidswet van 16 maart 1971

 • wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector

 • wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2019/1152 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de europese unie

  BREXIT

 • wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het verenigd koninkrijk uit de europese unie

  BUITENLANDSE WERKNEMERS

 • wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

 • samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de federale staat, het waalse gewest, het vlaamse gewest, het brussels-hoofdstedelijk gewest en de duitstalige gemeenschap met betrekking tot de co÷rdinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten

 • wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden

  COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN

 • wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitÚs

  CONTROLEGENEESKUNDE

 • wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde

  DETACHERING

 • wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers

  E-COMMERCE

 • wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, hoofdstuk 7

  EUROPESE VENNOOTSCHAP

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 2157/2001 van de raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de europese vennootschap (SE)

  BELGI╦

 • wet van 10 augustus 2005 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de europese vennootschap

 • wet van 17 september 2005 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de europese vennootschap

 • wet van 9 mei 2008 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de europese coöperatieve vennootschap

 • wet van 9 mei 2008 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de europese coöperatieve vennootschap

 • wet van 19 juni 2009 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschijdende fusie van kapitaalvennootschappen

 • wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instellling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen

 • wet van 18 december 2023 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in vennootschappen ontstaan uit een grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting

  FEESTDAGEN

 • wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen

 • koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen

  HAVENARBEID

 • wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid

  HUISARBEID

 • wet van 6 december 1996 betreffende de huisarbeid

  JAARLIJKSE VAKANTIE

 • koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

 • wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971

 • wet van 23 juni 1976 tot invoering van een vakantiegeld voor bepaalde groepen van personen

  LEERLINGWEZEN

 • wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst

  LOON

 • wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

  MARITIEME ARBEID

 • wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het verdrag betreffende maritieme arbeid 2006

  NATIONALE ARBEIDSRAAD (NAR)

 • wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de nationale arbeidsraad

  NIET-RECURRENTE RESULTAATSGEBONDEN VOORDELEN

 • wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008

  ORGANISATIE BEDRIJFSLEVEN

 • wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

 • wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers

 • wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers

  OUDERSCHAPSVERLOF

 • cao nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een recht op ouderschapsverlof

 • koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan

 • wet van 13 april 2011 tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof

  PERSONEN MET EEN HANDICAP

  zie ook : socialezekerheidsrecht

  BELGI╦

 • wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen

  VLAANDEREN

 • decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap

 • besluit van de vlaamse regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap

  POLITIEK VERLOF

 • wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat

 • koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat

  PRESTATIES VAN ALGEMEEN BELANG IN VREDESTIJD

 • wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd

  SOCIALE DOCUMENTEN

 • koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

 • koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten

  SOCIALE PROMOTIE

 • wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie

  SOCIALE VERKIEZINGEN

 • wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen

  SLUITING VAN ONDERNEMINGEN

 • wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

  TIJDELIJKE ARBEID & UITZENDARBEID

  BELGI╦

 • wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

  VLAANDEREN

 • decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen

  VERVOERKOSTEN

 • wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de nationale maatschappij der belgische spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden

 • koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de nationale maatschappij der belgische spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden

 • wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding

 • wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget

  VISSERIJSECTOR

 • wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector

  WELZIJN VAN DE WERKNEMER

 • wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

 • codex over het welzijn op het werk

  WERKGELEGENHEID

  ALGEMEEN

 • wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, hoofdstuk 10 (monitoring van de oorzaken van de tekorten aan arbeidskrachten) en hoofdstuk 11 (monitoring van de diversiteit in de bedrijfssectoren en de ondernemingen)

  ARBEIDSBEMIDDELING & BEROEPSOPLEIDING

  BELGI╦

 • wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, hoofdstuk 9 (opleidingsplannen) en hoofdstuk 12 (investeren in opleiding)

 • wet van 20 oktober 2023 betreffende de oprichting en het beheer van de 'Federal Learning Account'

  VLAANDEREN

 • decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt

 • decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding"

 • decreet van 30 april 2004 houdende het handvest van de werkzoekende

 • decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling

 • decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling

 • decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid

 • decreet van 9 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming

 • decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren

 • decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling

 • decreet van 8 juli 2022 over de werk- en zorgtrajecten

 • decreet van 21 april 2023 tot toeleiding van tijdelijk ontheemden uit oekra´ne naar (beroeps)opleidingen en naar de arbeidsmarkt via de verplichte inschrijving bij de vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

 • decreet van 19 april 2024 over de activering van leefloongerechtigden via de verplichte inschrijving bij de vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

  BEVORDERING VAN DE WERKGELEGENHEID

 • koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

 • wet van 23 juli 1993 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van jongeren in het raam van het jongerenbanenplan

 • wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

 • wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling

 • wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid

 • wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen

 • wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers

  OPLEIDINGSCHEQUES

 • decreet van 29 maart 2019 betreffende de opleidingscheques voor werknemers, de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars en tot wijziging van diverse andere bepalingen inzake het beleidsdomein werk en sociale economie

  SECTORCONVENANTS

 • decreet van 17 februari 2023 over de sectorconvenants en de intersectorale convenants in het kader van het vlaamse werkgelegenheidsbeleid

  WIJK-WERKEN

 • decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming

  WERKNEMERSPARTICIPATIE

 • wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers

  ZWARTWERK & TEWERKSTELLING ILLEGALEN

 • wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken

 • wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen


  SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

  ALGEMEEN

  EUROPA

 • verordening (EEG) nr. 1408/71 van de raad van de europese unie van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de gemeenschap verplaatsen

 • verordening (EG) nr. 883/2004 van het europees parlement en de raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

  BELGI╦

 • wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest (artikel 2, § 3: wettelijke rentevoet in sociale zaken)

 • besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

 • wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

 • koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

 • wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

 • wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

 • wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

 • wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering

 • wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid

 • wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen

 • wet van 17 september 2005 houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen

 • wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart

 • wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

 • wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het fonds voor arbeidsongevallen en het fonds voor de beroepsziekten

 • wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid

 • wet van 10 november 2022 dat de rijksdienst voor sociale zekerheid toelaat betalingstermijnen toe te kennen voor de bijdragen verschuldigd voor het derde en vierde kwartaal 2022 en voor het eerste kwartaal 2023 zonder toepassing van sancties

 • wet van 16 december 2022 tot oprichting van de kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers

  ARBEIDSONGEVAL

 • arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

  BEROEPSZIEKTE

 • wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 (beroepsziektenwet)

  INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN

 • wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden

 • koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden

 • wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen

 • wet van 22 maart 2001 betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen

 • koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen

  INSTELLINGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID

  zie ook: bestuursrecht

 • wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

 • koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid

  KOLONIALE EN OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID

 • wet van 16 juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van belgisch-congo en ruanda-urundi onder de controle en de waarborg van de belgische staat plaatst, en dat waarborg draagt door de belgische staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd

 • wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid

 • koninklijk besluit van 15 maart 1965 tot afbakening van het toepassingsgebied van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid

  KRUISPUNTBANK

 • wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een kruispuntbank van de sociale zekerheid

  KUNSTWERKERS

 • wet van 16 december 2022 tot oprichting van de kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers

  MANTELZORG

 • wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger

  NATIONALE ERKENTELIJKHEID

 • wet 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme

  PENSIOENEN

  zie ook : overheidspensioenen

 • wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden

 • koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

 • koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

 • koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

 • koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

 • wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980

 • herstelwet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector

 • wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen

 • wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn + interpretatieve wet van 19 juni 1996

 • koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van belgiŰ aan de europese en monetaire unie (bekrachtigd bij de wet van 26 juni 1997)

 • wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid

 • wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een nationaal pensioencomité, een kenniscentrum en een academische raad

 • wet van 6 juli 2016 tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel

 • wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers

 • wet van 25 april 2024 houdende de hervorming van de pensioenen

  PERSONEN MET EEN HANDICAP - TEGEMOETKOMINGEN

  zie ook : arbeidsrecht

 • wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

 • koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming

 • koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

 • koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap

  WERKLOOSHEID

 • koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

 • ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

 • wet van 7 april 1999 betreffende de pwa-arbeidsovereenkomst

  WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

 • collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

 • wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, hoofdstuk IX

 • koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

  ZEELIEDEN

 • besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

  ZELFSTANDIGEN

 • koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

 • koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

 • wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen + wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen

 • wet van 6 februari 2023 tot invoering van een tijdelijke maatregel overbruggingsrecht naar aanleiding van het conflict tussen rusland en oekra´ne

 • wet van 31 mei 2023 tot invoering van een tijdelijk crisiskader overbruggingsrecht in geval van noodsituaties en tot wijziging van de programmawet van 26 december 2023

  ZIEKENFONDSEN

 • wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

  ZIEKENHUIZEN

 • geco÷rdineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

  ZIEKTEVERZEKERING

 • wet van 1 juli 1969 tot vaststelling van het recht van de oorlogsinvaliden en oorlogswezen op geneeskundige verzorging op kosten van de staat

 • wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 [ZIV-wet] + bijlagen en referenties
  + koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 + bijlagen
  + nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen)

 • koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

 • wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging

 • wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I)

 • wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

 • wet van 5 mei 2019 betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap

 • wet van 29 maart 2019 betreffende de terugbetaling van diagnostische en genetische testen in geval van plotse dood bij jonge sporters

 • wet van 8 mei 2019 betreffende de tenlasteneming van de logopedische verstrekkingen

  ZORG

  zie ook : rechten van de patiŰnt

 • decreet van 25 februari 1997 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen

 • decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen

 • decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

 • decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening

 • decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg

 • decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg

 • decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

 • decreet van 18 mei 2018 houdende de vlaamse sociale bescherming

 • decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging

 • decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders

 • decreet van 3 mei 2019 houdende de sociale kaart

 • decreet van 5 mei 2023 over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin