algemeen | deontologie advocaten | elektronische procesvoering | gerechtelijke opleiding | gerechtelijk wetboek | internationale samenwerking | justitiehuizen & rechtsbijstand | rechtsplegingsvergoeding | slapp | talen | varia

ALGEMEEN

 • wet van 8 maart 1999 tot instelling van een adviesraad van de magistratuur

 • wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem phenix

  DEONTOLOGIE ADVOCATEN

 • codex deontologie voor advocaten (orde van vlaamse balies)

  ELEKTRONISCHE PROCESVOERING

 • wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering

  GERECHTELIJKE OPLEIDING

 • wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en kennisbeheer en tot oprichting van het instituut voor gerechtelijke opleiding

  GERECHTELIJK WETBOEK

  gerechtelijk wetboek van 10 oktober 1967
 • deel I - algemene beginselen (art. 1 tot 57)
 • deel II - rechterlijke organisatie (art. 58 tot 555/16)
 • deel III - bevoegdheid (art. 556 tot 663)
 • deel IV - burgerlijke rechtspleging (art. 664 tot 1385octiesdecies)
 • deel V - bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling (art. 1386 tot 1675/27)
 • deel VI - arbitrage (art. 1676 tot 1723)
 • deel VII - bemiddeling (art. 1723/1 tot 1737)
 • bijvoegsel - gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken

 • wet van 16 oktober 2022 tot oprichting van het centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen, houdende tijdelijke versoepelingen betreffende de elektronische ondertekening door leden of entiteiten van de rechterlijke orde en tot wijziging van de assisenprocedure betreffende de wraking van de gezworenen

 • wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het gerechtelijk wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde

  INTERNATIONALE SAMENWERKING

  INTERNATIONAAL

 • verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, opgemaakt te new york op 10 juni 1958

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 1896/2006 van het europees parlement en de raad van de europese unie van 12 december 2006 tot invoering van een europese betalingsbevelprocedure

 • verordening (EU) nr. 861/2007 van het europees parlement en de raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een europese procedure voor geringe vorderingen

 • verordening (EU) nr. 1215/2012 van het europees parlement en de raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

 • verordening (EU) 2020/1783 van het europees parlement en de raad van de europese unie van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging)

 • verordening (EU) 2020/1784 van het europees parlement en de raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken)

 • verordening (EU) 2022/850 van het europees parlement en de raad van 30 mei 2022 betreffende een geautomatiseerd systeem voor de grensoverschrijdende elektronische gegevensuitwisseling op het gebied van justitiŽle samenwerking in civiele en strafzaken (e-Codex), en tot wijziging van verordening (EU) 2018/1726

 • verordening (EU) 2023/2844 van het europees parlement en de raad van 13 december 2023 betreffende de digitalisering van de justitiŽle samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiŽle samenwerking

  BELGIň

 • wet van 6 augustus 1967 betreffende de tenuitvoerlegging van de arresten en beschikkingen van de europese gemeenschappen

 • wet van 14 maart 2023 tot uitvoering en aanvulling van verordening (EU) 2020/1783 van het europees parlement en de raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, en van verordening (EU) 2020/1784 van het europees parlement en de raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

  JUSTITIEHUIZEN & RECHTSBIJSTAND

  BELGIň

 • samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap en de duitstalige gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de justitiehuizen

 • wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand

  VLAANDEREN

 • decreet van 26 april 2019 houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand

  RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

 • gerechtelijk wetboek, artikel 1022

 • koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het gerechtelijk wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de eerlonen en de kosten verbonden an de bijstand van de advocaat

  SLAPP

  EUROPA

 • richtlijn (EU) 2024/1069 van het europees parlement en de raad van 11 april 2024 betreffende bescherming van bij publieke participatie betrokken personen tegen kennelijk ongegronde vorderingen of misbruik van procesrecht (ďstrategische rechtszaken tegen publieke participatieĒ)

  BELGIň

  (nog geen uitvoering van de richtlijn)

  TALEN

 • wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

  VARIA

 • wet van 11 mei 1866 "qui autorise les juges de paix à légaliser la signature des notaires et des officiers de l'état civil de leurs cantons" (geen officiële nederlandse tekst)