A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

A

 • aanhouding
 • aanslag
 • aansprakelijkheid
 • aanzetting
 • abortus : zie vruchtafdrijving
 • accijnzen : zie douane & accijnzen
 • administratieve geldboete
 • adoptie
 • afstamming : zie oud burgerlijk wetboek, boek I, titel VII
 • afwezigen : zie oud burgerlijk wetboek, boek I, titel IV
 • alimentatie
 • ambacht : zie handel, ambacht en dienstverlening
 • ambulante handel
 • antiwitwaswet : zie wet van 18 september 2017
 • APKB : zie koninklijk besluit van 22 december 2000
 • arbeidsinspectie : zie sociaal strafrecht
 • arbeidsongeval
 • arbeidsovereenkomst
 • arbeidsrecht
 • arbeidsreglement
 • arbeidsrelatie : zie programmawet (I) van 27 december 2006, titel XIII
 • arbeidswet
 • arbitragehof : zie grondwettelijk hof
 • archeologisch patrimonium: zie erfgoed
 • archief
 • archiefwerking
 • architect : zie beroep
 • assisen, hof van : zie hof van assisen
 • auteursrecht
 • autopsie : zie gezondheid

  B

 • basis-bankdienst : zie financiŽle sector
 • basiseducatie : zie volwassenenonderwijs
 • basisonderwijs
 • batterijen : zie energie
 • bedrijfsleven : zie organisatie bedrijfsleven
 • bedrijfspensioenvoorzieningen : zie verzekeringen
 • begraafplaatsen & lijkbezorging
 • begroting : zie begroting & comptabiliteit en begrotingsdecreten
 • belastingen : zie btw + douane & accijnzen + inkomstenbelastingen + met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen + provincie- & gemeentebelastingen + registratie-, hypotheek-  & griffierechten + successierechten + divers rechten en taksen
 • belasting op de inverkeerstelling : zie met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
 • belasting op de toegevoegde waarde : zie btw
 • belgisch-luxemburgse economische unie
 • benelux
 • benelux-gerechtshof
 • beroep
 • beroepsgeheim : zie strafwetboek, art. 458
 • beroepsvereniging
 • beroepsziekte
 • bescherming ideologische en filosofische strekkingen
 • bescherming van de maatschappij
 • betalingsachterstand
 • betalingsdiensten
 • bevolkingsregisters
 • bevrijdende aangifte
 • bewaking
 • bewakingscamera : zie persoonlijke levenssfeer
 • bewaargeving : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel XI
 • bewoning : zie oud burgerlijk wetboek, boek I, titel III
 • biobrandstof : zie douane & accijnzen en leefmilieu & klimaat, alternatieve brandstoffen
 • bleu : zie belgisch-luxemburgse economische unie
 • blinde : zie personen met een visuele handicap
 • boekhouding ondernemingen
 • borgtocht : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel XIV
 • bos
 • bronnengeheim
 • brugpensioen : zie werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • btw
 • buitengewoon onderwijs : zie buitengewoon onderwijs & geÔntegreerd onderwijs
 • buitenlandse werknemers
 • burgerlijke rechten : zie BUPO, verdrag en protocollen, grondwet, art. 144, & oud burgerlijk wetboek, boek I, titel I
 • burgerlijke stand : zie oud burgerlijk wetboek, boek I, titel II
 • burgerlijk wetboek

  C

 • centra voor leerlingenbegeleiding
 • civiele bescherming : zie civiele veiligheid
 • CLB : zie centra voor leerlingenbegeleiding
 • chips : zie halfgeleiders
 • collectieve arbeidsverhoudingen
 • communicatienetwerken, elektronische : zie elektronische communicatie
 • comptabiliteit : zie begroting & comptabiliteit
 • concessies van alleenverkoop
 • consumentenbescherming
 • contracten : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel III
 • controlegeneeskunde
 • corona : zie gezondheid
 • COVID-19 : zie gezondheid
 • COVID-certificaat : zie eengemaakt markt & vrij verkeer
 • crematorium : zie erediensten, morele dienstverlening, kerkfabrieken & crematoria
 • culturele instellingen: zie federale wetenschappelijke & culturele instellingen
 • culturele rechten : zie economische, sociale en culturele rechten
 • cultuurpactwet : zie bescherming ideologische en filosofische strekkingen

  D

 • dading : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel XV
 • data : zie open data
 • deeltijds onderwijs
 • defibrillator : zie gezondheid
 • depot (wettelijk) : zie archief
 • diensten
 • dienstencheque : zie wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen
 • dienstverlening : zie handel, ambacht en dienstverlening
 • dieren
 • discriminatie, bestrijding van : zie bestrijding van discriminatie
 • domeingoederen
 • domeinnaam
 • donor
 • doodstraf : zie BUPO, tweede facultatief protocol, & EVRM, zesde aanvullend protocol + afschaffing doodstraf
 • doorvoer : zie in-, uit- & doorvoer
 • doping : zie sport
 • dorpsgezichten : zie erfgoed
 • douane : zie douane & accijnzen
 • dronkenschap
 • drugs
 • dumping : zie prijzen & dumping

  E

 • echtscheiding : zie oud burgerlijk wetboek, boek I, titel VI
 • economie
 • economische mededinging (zie ook EER & EU-werkingsverdrag )
 • economische ondersteuning
 • economische overheidsbedrijven
 • economische, sociale en culturele rechten
 • eed (zie ook grondwet, art. 192)
 • eigendom : zie burgerlijk wetboek, boek 3, titel 3
 • elektriciteit : zie energie
 • elektronische communicatienetwerken : zie elektronische communicatie
 • elektronische handtekening : zie wetboek van economisch recht, boek XII, titel 2
 • elektronische procesvoering
 • embryo : zie voortplanting
 • energie
 • epidemie : zie gezondheid
 • eredienst : zie erediensten, morele dienstverlening, kerkfabrieken & crematoria
 • erfdienstbaarheid : zie burgerlijk wetboek, boek 3, titel 5, ondertitel 3
 • erfenis : zie burgerlijk wetboek, boek 4
 • erfgoed
 • erfpacht
 • erfrechtverklaring, europese: zie erfrecht
 • erkenning & tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraken
 • europees parlement : zie EU-werkingsverdrag
 • europees sociaal handvest
 • europese commissie : zie EU-werkingsverdrag
 • europese economische ruimte
 • europese investeringsbank : zie EU-werkingsverdrag
 • europese raad : zie EU-werkingsverdrag
 • europese unie
 • europese vennootschap; zie ook wetboek van vennootschappen en verenigingen
 • euthanasie
 • experiment
 • explosieven: zie springstoffen

  F

 • faillissement : zie faillissement en gerechtelijke reorganisatie
 • federale wetenschappelijke & culturele instellingen
 • feestdagen
 • femicide : zie gendergerelateerd geweld
 • feminicide : zie gendergerelateerd geweld
 • financiŽle sector
 • formele motivering

  G

 • gameten : zie voortplanting
 • gas : zie energie
 • gas-boete : zie lokaal bestuur
 • gebrek
 • gedetineerde : zie gevangeniswezen & gedetineerden
 • geesteszieken
 • gehandicapte personen : zie toegankelijkheid + personen met een handicap + personen met een handicap - tegemoetkomingen
 • geÔntegreerd onderwijs : zie buitengewoon onderwijs & geÔntegreerd onderwijs
 • geldboete
 • gelijke behandeling man en vrouw (zie ook grondwet, art. 10)
 • geloofsgemeenschap : zie erediensten, morele dienstverlening, kerkfabrieken & crematoria
 • gemeenschappelijke markt (europese unie) : zie EU-werkingsverdrag
 • gemeenschappen & gewesten (zie ook grondwet, art. 1 tot 7, 115 tot 141, 143)
 • gemeenschapsonderwijs
 • gemeenschapswachten : zie lokaal bestuur
 • gemeenten : zie lokaal bestuur
 • gemengde verdragen
 • geneesmiddelen : zie gezondheid
 • genocide : zie strafwetboek, art. 136bis
 • gerechtelijke reorganisatie : zie faillissement en gerechtelijke reorganisatie
 • gerechtelijk wetboek
 • gesubsidieerd onderwijs
 • gevangenis : zie gevangeniswezen & gedetineerden
 • geweld op het werk : zie welzijn van de werknemer (wet van 4 augustus 1996, hoofdstuk Vbis)
 • gezinsbijslag : zie gezin & gezinsbijslagen
 • gezondheid
 • gezondheidsindex : zie koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen
 • gewaarborgd inkomen voor bejaarden : zie inkomensgarantie voor ouderen
 • goederen : zie burgerlijk wetboek, boek 3
 • graverijen : zie mijnen, groeven & graverijen
 • griffierechten : zie registratie- , hypotheek-  & griffierechten
 • groeipakket : zie gezin & gezinsbijslagen
 • groeven : zie mijnen, groeven & graverijen
 • grondwet
 • grondwettelijk hof (zie ook grondwet, art. 142)

  H

 • handel : zie handel, ambacht en dienstverlening
 • handelsagentuurovereenkomst
 • handelspraktijken : zie consumentenbescherming
 • handelstransacties
 • handelsvestigingen
 • handicap : zie personen met een handicap + personen met een handicap - tegemoetkomingen
 • havenarbeid
 • hergebruik bestuursdocumenten : zie open data
 • hergebruik overheidsinformatie : zie open data
 • herstelwet : zie verzamelwetten federaal
 • herverzekering : zie verzekeringen
 • hof van assisen
 • hof van justitie : zie EU-werkingsverdrag
 • hoge raad voor de justitie : zie grondwet, art. 151, en gerechtelijk wetboek, deel II, boek I, titel VI, hoofdstuk Vbis
 • hoger onderwijs
 • huisvesting : zie wonen en grond- en pandenbeleid
 • huiszoeking
 • huur
 • huwelijk : zie oud burgerlijk wetboek, boek I, titel V
 • huwelijksvermogensstelsels : zie burgerlijk wetboek, boek 2, titel 3 (relatievermogensrecht)
 • hypnose
 • hypotheekrechten : zie registratie-, hypotheek-  & griffierechten
 • hypotheekwet (van 16 december 1851) : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel XVIII
 • hypotheken : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel XVIII

  I

 • ideologische en filosofische strekkingen : zie bescherming ideologische en filosofische strekkingen
 • inburgering : zie inburgering & integratie
 • indexering : zie indexering sociale uitkeringen en indexering ambtenarenwedden (wet van 1 maart 1977)
 • infrastructuur : zie internationaal recht en handels- & economisch recht
 • inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen : zie aansprakelijkheid
 • inkomensgarantie voor ouderen
 • inkomstenbelastingen
 • (met de) inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
 • inpandgeving : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel XVII
 • inspectie van financiën
 • instellingen voor sociale zekerheid
 • integratie : zie inburgering & integratie
 • intellectuele eigendom
 • intellectuele rechten : zie intellectuele eigendom
 • internationaal gerechtshof
 • internationaal privaatrecht,
 • internationaal strafhof
 • internationale samenwerking : zie ontwikkelingssamenwerking
 • invoer : zie in-, uit- & doorvoer

  J

 • jaarlijkse vakantie
 • jacht
 • jeugdbescherming : zie jeugdbescherming & jeugdbijstand
 • jeugdbijstand : zie jeugdbescherming & jeugdbijstand
 • jobbonus
 • journalistieke bronnen

  K

 • kabel : zie kabels & leidingen
 • kabeldistributie : zie mediadiensten
 • kanscontracten : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel XII
 • kansspelen : zie loterijen, kansspelen & weddenschappen
 • kerkbestuur : zie erediensten & kerkfabrieken
 • kerkfabriek : zie erediensten & kerkfabrieken
 • kindeffectrapport : zie rechten van het kind
 • kinderbijslag : zie gezin & gezinsbijslagen
 • klachtrecht : zie vlaamse gemeenschap
 • kleuteronderwijs : zie basisonderwijs
 • KMO : zie zelfstandigen & KMO's
 • koop : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel VI
 • koophandel : zie wetboek van koophandel
 • krediet
 • kruispuntbank van ondernemingen : zie wetboek van economisch recht, boek III, titel 2
 • kunsten : zie cultuur
 • kwaliteit van het leven
 • kwekersrecht

  L

 • lager onderwijs : zie basisonderwijs
 • landbouw : zie land- & tuinbouw, veeteelt & zeevisserij
 • landinrichting : zie ruimtelijke ordening
 • landschappen : zie erfgoed
 • landverzekering
 • lastgeving : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel XIII
 • leegstand
 • leefloon : zie recht op maatschappelijke integratie
 • leefmilieu & klimaat
 • leerlingwezen
 • leerplicht
 • leger
 • leiding : zie kabels & leidingen
 • lening : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel X
 • lerarenopleiding : zie mentorschap
 • lijkbezorging : zie begraafplaatsen & lijkbezorging
 • loon
 • loopbaanonderbreking : zie herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, hoofdstuk IV, afdeling 5
 • loterijen, kansspelen & weddenschappen

  M

 • maatschappelijke integratie : zie recht op maatschappelijke integratie
 • maatschappij, bescherming van de : zie bescherming van de maatschappij
 • mededinging : zie economische mededinging (zie ook EER & EU-werkingsverdrag )
 • medische begeleide voortplanting : zie voortplanting
 • meerderjarigheid : zie oud burgerlijk wetboek, boek I, titel XI
 • menselijke persoon : zie experimenten op de menselijke persoon
 • menselijk lichaam : zie donor
 • mijnen : zie mijnen, groeven & graverijen
 • minderjarigheid : zie oud burgerlijk wetboek, boek I, titel X
 • minder-validen : zie toegankelijkheid + personen met een handicap + personen met een handicap - tegemoetkomingen
 • ministers
 • misdaad tegen de mensheid : zie strafwetboek, art. 136ter
 • mobiliteit : zie vervoer
 • mobiliteitsvergoeding : zie vervoerkosten
 • moederschapsbescherming : zie arbeidswet
 • monetair beleid
 • morele dienstverlening : zie erediensten, morele dienstverlening, kerkfabrieken & crematoria
 • motivering : zie formele motivering

  N

 • namaak
 • namen
 • nationale arbeidsraad
 • nationale orden : zie onderscheidingen
 • nationaliteit (zie ook grondwet, art. 8 en 9)
 • natuurbehoud : zie leefmilieu & klimaat, natuurbehoud
 • natuurrampen
 • notariaat
 • notaris

  O

 • OCMW : zie lokaal bestuur
 • octrooien : zie intellectuele eigendom
 • ombudsdienst : zie federale overheid (wet van 22 maart 1995) en vlaamse gemeenschap (decreet van 7 juli 1998)
 • omroep : zie mediadiensten
 • onbekwaamverklaring : zie oud burgerlijk wetboek, boek I, titel XI
 • onderneming : zie sluiting van ondernemingen
 • ondernemingsloketten : zie kruispuntbank van ondernemingen
 • ondernemingsraad : zie organisatie bedrijfsleven
 • onderscheidingen
 • onderwijs
 • onderwijs voor sociale promotie : zie leren & werken
 • onderwijsvereniging : zie intergemeentelijke onderwijsvereniging
 • ongewenst sexueel gedrag op het werk : zie welzijn van de werknemer (wet van 4 augustus 1996, hoofdstuk Vbis)
 • onteigening
 • ontslag : zie collectief ontslag
 • ontvoogding : zie oud burgerlijk wetboek, boek I, titel X
 • ontwikkelingssamenwerking
 • oorlogsmisdaden : zie strafwetboek, art. 136quater
 • opdecimes
 • openbaar ambt
 • openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn : zie lokaal bestuur
 • openbaar domein: zie domeingoederen
 • openbaarheid van bestuur
 • openbare instellingen
 • oppervlaktedelfstoffen
 • opschorting, uitstel & probatie
 • opstal : zie burgerlijk wetboek, boek 3, titel 8
 • orden : zie onderscheidingen
 • orderbriefje : zie wisselbrieven en orderbriefjes
 • organisatie bedrijfsleven
 • ouderlijk gezag : zie oud burgerlijk wetboek, boek I, titel IX
 • overeenkomsten : zie burgerlijk wetboek
 • overheidsinformatie, hergebruik : zie open data
 • overheidsopdrachten
 • overheidspensioenen
 • overnamebod

  P

 • pacht
 • pacificatiewet
 • parlementair onderzoek : zie regeringsvorm & machten (belgiŽ: wet van 3 mei 1880; vlaanderen: decreet van 1 maart 2002)
 • parlement, taalgroepen in het : zie regeringsvorm & machten (wet van 3 juli 1971)
 • patiënt : zie rechten van de patiŽnt
 • penitentiaire diensten
 • pensioenen
 • pers (zie ook grondwet, art. 25)
 • personen met een handicap
 • personen met een handicap - tegemoetkomingen
 • persoonlijke levenssfeer (zie ook EVRM, art. 8 en grondwet, art. 22)
 • pesten op het werk : zie welzijn van de werknemer (wet van 4 augustus 1996, hoofdstuk Vbis)
 • piraterij (namaak) : zie namaak & piraterij
 • piraterij (op zee) : zie scheepvaart (belgisch scheepvaartwetboek)
 • planten
 • polders
 • politie
 • politie, spoorweg- : zie spoorwegen
 • politie, wegverkeers- : zie wegverkeer & verkeersveiligheid
 • politieke rechten : zie grondwet, art. 145
 • politiek verlof
 • postdienst
 • prestaties van algemeen belang in vredestijd
 • preventieve gezondheidsbeleid : zie gezondheid
 • prijzen
 • privacy : zie persoonlijke levenssfeer (zie ook EVRM, art. 8 en grondwet, art. 22)
 • private militie
 • privť-leven : zie persoonlijke levenssfeer (zie ook EVRM, art. 8 en grondwet, art. 22)
 • probatie : zie opschorting, uitstel & probatie
 • productnorm : zie leefmilieu & klimaat, algemeen
 • programmadecreet : zie verzamelwetten vlaamse gemeenschap
 • programmawet : zie verzamelwetten federaal
 • promotie : zie sociale promotie
 • protestwet : zie waardepapieren
 • provincies
 • pwa-stelsel : zie werkgelegenheid - wijk-werken

  Q

  R

 • raad van europa
 • raad van state (zie ook grondwet, art. 160)
 • raad voor de mededinging
 • racisme & xenofobie
 • radio : zie mediadiensten
 • radioberichtgeving
 • rechten, intellectuele : zie intellectuele eigendom
 • rechten van het kind
 • rechten van de mens
 • rechten van de patiŽnt
 • rechten & vrijheden (zie ook EVRM, grondwet, art. 8 tot 32, verdrag burgerrechten & politieke rechten en verdrag economische, sociale & culturele rechten)
 • recht op maatschappelijke integratie
 • rechtsbijstand
 • recht van antwoord : zie pers
 • regeringsvorm : zie regeringsvorm & machten
 • regie der gebouwen : zie regeringsvorm & machten
 • regiowerking : zie lokaal bestuur
 • registratierechten : zie registratie-, hypotheek-  & griffierechten
 • rekenhof : zie gemeenschappen & gewesten (wet van 16 mei 2003), regeringsvorm & machten (wet van 23 november 2023) en begroting & comptabiliteit (wet van 29 oktober 1846 en vlaamse codex overheidsfinanciŽn van 29 maart 2019)
 • rentevoet: zie wettelijke rentevoet
 • rijksregister : zie bevolkingsregisters
 • roken : zie gezondheid
 • rooilijn : zie ruimtelijke ordening
 • rookverbod (in het onderwijs) : zie onderwijs, gezondheid
 • ruil : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel VII
 • ruilverkaveling : zie landbouw
 • ruimtelijke ordening

  S

 • samenwerking, internationale : zie ontwikkelingssamenwerking
 • samenwoning : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel Vbis
 • SARS-CoV-2 : zie gezondheid
 • schenking : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel II
 • schoolinfrastructuur
 • schoolpact
 • schulden
 • secundair onderwijs
 • seksisme : zie gendergerelateerd geweld
 • sekwester : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel XI
 • sluikwerk
 • sluiting van ondernemingen
 • sociaal handvest : zie europees sociaal handvest
 • sociaalrechtelijk toezicht
 • sociaal strafwetboek : zie sociaal strafrecht
 • sociale promotie
 • sociale rechten : zie economische, sociale en culturele rechten
 • scoiale werkplaatsen  zie maatwerk bij collectieve inschakeling
 • sociale zekerheid
 • soevereiniteit
 • spoorwegen : zie spoorverkeer
 • spoorweginfrastructuur : zie spoorverkeer
 • sport
 • springstoffen
 • staatssecretarissen : zie regeringsvorm & machten (koninklijk besluit van 24 maart 1972 betreffende de staatssecretarissen)
 • staatssteun : zie europese unie, algemeen (EU-werkingsverdrag) & staatssteun
 • staatsveiligheid : zie veiligheid
 • stadsgezichten : zie erfgoed
 • statistiek
 • stedenbouw : zie ruimtelijke ordening
 • steun
 • steunmaatregelen : zie europese unie, algemeen (EU-werkingsverdrag) & staatssteun
 • strafinrichting : zie penitentiaire diensten
 • strafregister
 • strafvordering : zie wetboek van strafvordering
 • strafwetboek
 • subsidies : zie begroting & comptabiliteit
 • successierechten

  T

 • taalgroepen in de wetgevende kamers: zie regeringsvorm & machten (wet van 3 juli 1971)
 • talen in bestuurszaken
 • talen in gerechtszaken
 • talen in sociale zaken
 • talen in wetgevingszaken : zie regeringvorm & machten (wet van 31 mei 1961)
 • tax shift : zie verzamelwetten federaal (wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht)
 • technische voorschriften : zie europese unie, eengemaakte markt
 • telecommunicatie : zie elektronische communicatie
 • televisie : zie mediadiensten
 • testament (zie ook burgerlijk wetboek, boek 4)
 • tijdelijke arbeid : zie tijdelijke arbeid & uitzendarbeid
 • toerisme
 • toezicht : zie sociaalrechtelijk toezicht
 • tuinbouw : zie land- & tuinbouw, veeteelt & zeevisserij

  U

 • uitdrukkelijke motivering : zie formele motivering
 • uitlevering
 • uitstel : zie opschorting, uitstel & probatie
 • uitvindingsoctrooien : zie intellectuele eigendom
 • uitvoer : zie in-, uit- & doorvoer
 • uitzendarbeid : zie tijdelijke arbeid & uitzendarbeid
 • universitair onderwijs : zie hoger onderwijs

  V

 • vakantie : zie jaarlijkse vakantie
 • valse betaalmiddelen
 • veeteelt : zie land- & tuinbouw, veeteelt & zeevisserij
 • veld
 • vennootschappen : zie wetboek van vennootschappen en verenigingen
 • verbintenissen : zie burgerlijk wetboek, boek 5
 • verdragen : zie internationaal recht & grondrecht
 • verenigde naties
 • vereniging : zie vrijheid van vereniging (zie ook EVRM, art. 11 en grondwet, art. 27)
 • verenigingen zonder winstoogmerk
 • verjaring : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel XX
 • verkeersbelasting : zie met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
 • verkeersveiligheid : zie wegverkeer & verkeersveiligheid
 • verkiezingen
 • verlof : zie politiek verlof + jaarlijkse vakantie
 • vertrouwensdiensten
 • vervoer
 • vervoerkosten
 • verzachtende omstandigheden
 • verzamelwetten federaal
 • verzekeringen
 • visserij
 • vlaamse gemeenschap
 • vlaamse gemeenschapscommissie
 • vlaamse raad : zie vlaams parlement
 • vlaamse regering
 • vlaams parlement
 • vlag
 • voedselveiligheid : zie gezondheid
 • volksgezondheid : zie gezondheid
 • volwassenenonderwijs
 • vondst (van wrakken) : zie zee
 • voogdij : zie oud burgerlijk wetboek, boek I, titel X
 • voorlopige hechtenis
 • voorrechten : zie oud burgerlijk wetboek, boek III, titel XVIII
 • voortplanting
 • voorwaardelijke invrijheidstelling
 • leefmilieu & klimaat, vorderingsrecht leefmilieu
 • vreemdelingen
 • vrijheden : zie rechten & vrijheden
 • vrijheid van vereniging (zie ook EVRM, art. 11 en grondwet, art. 27)
 • vrij verkeer van goederen : zie EER en EU-werkingsverdrag
 • vrij verkeer van personen, diensten en kapitaal : zie EER en EU-werkingsverdrag
 • vruchtafdrijving : zie gezondheid
 • vruchtgebruik : zie burgerlijk wetboek, boek 3, titel 6

  W

 • waardepapieren
 • wapen
 • wapens
 • water : zie energie (minimumlevering van water), leefmilieu & klimaat, vervoer (over water) en zee
 • wateringen
 • waterstof (vervoer van) : zie energie
 • weddenschappen : zie loterijen, kansspelen & weddenschappen
 • wegen
 • wegverkeer : zie bestuursrecht en strafrecht
 • welzijn van de werknemer
 • werkbonus : zie wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van...
 • werkgelegenheid
 • werkloosheid
 • werknemersparticipatie
 • wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen : zie wetboek van koophandel, boek II
 • wetboek van koophandel
 • wetboek van strafvordering
 • wetboek van vennootschappen en verenigingen
 • wetenschappelijke instellingen: zie federale wetenschappelijke instellingen
 • wetsevaluatie : zie regeringsvorm & machten (wet van 25 april 2007)
 • wettelijke rentevoet
 • winwinlening : zie inkomstenbelastingen
 • wisselbrieven en orderbriefjes : zie wetboek van koophandel, boek I, titel VIII, en protestwet
 • wonen
 • woningbouw
 • woonplaats : zie oud burgerlijk wetboek, boek I, titel III
 • wrak : zie zee

  X

 • xenofobie : zie racisme & xenofobie

  Y

  Z

 • zee
 • zeehavens
 • zeevisserij : zie land- & tuinbouw, veeteelt & zeevisserij
 • zekerheden
 • zelfstandigen : zie zelfstandigen & KMO's
 • ziekenfondsen
 • ziekenhuizen
 • ziekteverzekering
 • zorgverzekering